torsdag 20. oktober 2011

Ny bibel for nye generasjoner

19. oktober 2011 fikk vi en ny Bibel i Norge. I alle fall en ny bibeloversettelse på norsk, både nynorsk og bokmål utgitt av Det Norske Bibelselskap. Det har skjedd tre ganger før for bokmålets del, i 1904, 1930 og 1978, og to ganger på nynorsk: 1938 og 1978. Før det greide vi oss med de danske oversettelsene som begynte som en frukt av reformasjonen på 1500-tallet. Det var et viktig program for Martin Luther at folk skulle kunne lese Bibelen på sitt eget språk. Luthers oversettelse hadde også stor innvirkning på det tyske språkets videre utvikling.

Bibelen er fortsatt viktig. Forfatteren Karl Ove Knausgård sier: ”Bibelen er fortsatt den viktigste teksten som er skrevet, tanker og bilder derfra styrer fortsatt vår oppfatning av virkeligheten.” Knausgård har vært med på et spennende prosjekt: å gi den norske bibeloversettelsen et språk som reflekterer Bibelens egne litterære kvaliteter. Det vil bringe oss nærmere originaltekstens mangfold og kraft. Den forrige oversettelsen kom i 1978. Da var en opptatt av forståelighet. Det gikk tidvis på bekostning av det litterære særpreg av ved de greske og hebraiske tekstene, ikke minst bruken av språklige bilder.

En av de teologene som har arbeidet med den nye oversettelsen, Anders Aschim, som også er kjent som Elias Blix-ekspert, bruker et par eksempler for å vise hva det dreier seg om. Han viser til bruken av ordet ”kjøt” for å holde oss til Elias Blix sitt språk, nynorsk. I 1978-oversettelsen heter det for eksempel i Romerbrevet: ”For det som mennesket av naturen vil, fører til død, men det Anden vil, fører til liv og fred” (Rom 8,6). Her har vi blitt ”hjulpet” til å forstå ”kjøt” som ”mennesket av naturen”. I tillegg blir setningen bygd ut. Vi har mistet det rå og konkrete bildet og språkets stramhet. Det som skaper flere assosiasjoner og refleksjoner. I tråd med de nye ønskene om nærhet til teksten, vil det i Bibel 2011 hete: ”For det kjøtet vil, er død, men det Anden vil, er liv og fred.” Råere og strammere, for å si det sånn. Og mer i overensstemmelse med grunnteksten på gresk. Slik Paulus i sin tid skrev det!

Et annet eksempel er ikke minst Det gamle testamentets bruk av bilder for å uttrykke følelser og stemninger. Når vi i 1978-Bibelen kan lese at noen ”mistet motet”, står det i originalteksten ofte at ”hjertet smeltet”. Det virket åpenbart litt for vanskelig ved forrige oversettelse, og det konkrete bildet ble gjort abstrakt. Det ble kanskje innholdsmessig tydeligere, men det tapte noe av originalens livsnære bilde. Knausgård peker i en artikkel hvor han har skrevet om sin deltakelse i oversettelsesprosjektet, på at ”det abstrakte legger seg som et slør over teksten, fjerner det umiddelbare og nære ved det.”. Og nå heter det for eksempel i Josvas bok: ”Da smeltet folkets hjerte bort og ble som vann”.

Det er et imponerende arbeid Bibelselskapet nå har gjort. Det er ambisiøst. Måten å trekke inn forfattere og folk med litterær bakgrunn på, er forbilledlig. Tidligere må vi nok innrømme at mye av oversettelsesarbeidet mer har vært preget av teologiske interesser og mindre de litterærfaglige perspektivene. Og nå er vi ikke lenger så redde for konkrete og uvante bilder. Litteraturen er full av dem. Det er ikke tvil om at forfattere som C.S. Lewis med sine Narnia-fortellinger og J.R.R Tolkiens ”Ringenes herre”, har vist at fargerike bilder og livfullt språk ikke skyver lesere bort. Begge forfattere har på sin måte hentet inspirasjon fra bibelsk tankeverden og språkbruk. Nettopp i et slikt perspektiv blir Bibelens eget litterære univers viktig uten å skulle omformes til overtydelig og abstrakt klarhet. Bibel 2011 er slik sett en oversettelse for en ny generasjon.

Og Bibelinteressen er fortsatt stor, minner forfatteren Håvard Rem oss om. Han har vært med i dette oversettelsesprosjektet. Det er mange grupper også utenfor kirken som er opptatt av Bibelen. Bibelen er ingen fremmed bok i det sekulariserte og multikulturelle Norge. Derfor tar vi imot den nye Bibelen med store forventninger.

Biskop Tor B Jørgensen

tirsdag 9. august 2011

ALDRI MER HIROSHIMA

PREKEN – Lillestrøm kirke - 07082011 – Hovedtekst: Jes 2,2-5

6. august 1945 kl 08.15 japansk tid ble atomalderen innledet. Den første atombomben ble sprengt over Hiroshima. Tre dager senere kl 11.02 ble Nagasaki rammet. To byer ble utsatt for de ukjente og voldsomme kreftene. Hiroshima som lå på en åpen slette, ble fullstendig ødelagt. I Nagasaki, som egentlig ikke var et bombemål, men på grunn av værforholdene likevel ble det, var ødeleggelsene ikke så omfattende fordi byen er gjennomskåret av neon høydedrag.

Hiroshima er blitt et ikon legemliggjort i den utbrente "domen" – restene etter handelssenterets kuppel på en av de få murbygningene i sentrum.
I Nagasaki står et bilde av en sammenfalt katolsk katedral som et tilsvarende ikon. Bombene rammet alt og alle.
Opp mot 200.0000 døde. Tallet får vi aldri vite eksakt. - Og mange, mange flere merket for livet. Menneskene hadde brukt sin kunnskap og sin kapasitet til å skape et monstervåpen!
Ikonene er bilder på menneskets enorme destruksjonspotensiale og samtidig bilder på menneskets vilje til liv: Aldri mer Hiroshima! Aldri mer Nagasaki!
Jeg har vært og sett det selv. Jeg har besøkt begge byene flere ganger mens jeg bodde i Japan på 70- og 80-tallet. I 2008 var jeg for første gang med på markeringene den 6. august. 
Finnes det noen begrunnelse for å slippe bombene?
Det går an å føre en akademisk debatt om hvorfor atombombene ble sluppet.
Var det for å få prøvet det nye våpenets virkekraft i praksis? Var det nødvendig for å få japanerne til å kapitulere og dermed spare mange allierte liv? Var det for å komme Sovjetunionen i forkjøpet både med okkupasjonen av Japan og i posisjoneringen før oppgjøret etter krigen?
Kanskje var alle motivene medvirkende. Det er på mange måter uinteressant. Bombene viste oss krigens sanne ansikt. De viste oss at krigens ytterste konsekvens er total ødeleggelse. Av livet. Av våre verdier. Av vår humanitet.

Og all logikk tilsa i 1945 at nå er det slutt! Vi har lært: Aldri mer Hiroshima – Aldri mer Nagasaki! - Men sånn ble det ikke. Den "kalde krigens" dynamikk bygde på en logikk om fryktens "balanse". Våpenarsenalene ble så store at vi kunne ødelegge alt liv på kloden mange ganger! Det var en fryktens tid for oss som vokste opp i de dager.

Vi er et annet sted i dag, men vi har enda ikke nådd målet. Det er fortsatt alt for store lagre av atomvåpen – og vi har ikke maktet å stanse spredningsfaren.
Det forutsetter en ny politisk vilje i verdenssamfunnet til å ta det siste steget for å bringe atomvåpen ut av verdenshistorien.

Kirken har vært en viktig røst mot atomvåpen. Og det er flere tydelige uttalelser på 50- og 60-tallet. Inspirasjonen var ofte Kirkenes Verdensråds. Uttalelsen fra 1960 avsluttes med et videre perspektiv: "Kirken vil fortsatt la sin røst lyde mot krigen som en uverdig form for å avgjøre tvistemål mellom nasjonene!"

Atomvåpen er bare en tydeliggjøring av moderne krigførings uhyrligheter. Moralsk sett er det ikke langt mellom "teppebombing" av tyske byer og katastrofen i Hiroshima og Nagasaki noen måneder senere. Og vi utfordres i dag. Norge er nå en krigførende makt. Vi ble ikke med i Irak, men vi er i Afghanistan. Kirken var sterkt engasjert mot norsk deltakelse i Irak, men vi har sagt lite om Afghanistan. Og enda mindre om Libya.
Men fortsatt gjelder det: "Krig er en uverdig form for å avgjøre tvistemål i verden!"
Også dagens kriger.

Vil vi se hva som faktisk skjer der bombene faller, da ser vi uskyldige mennesker påføres lidelser. Vi får bekreftet at krigføring sjelden skaper fred.  Krig løser ikke problemer. De skaper veldig ofte bare nye. Hvorfor lærer vi ikke det? - Også en såkalt krig mot terror vinnes vanskelig med militær makt. Det er vanskelig å bombe i stykker menneskelige miljøer som ønsker å skape frykt og som gjerne bruker vold og terror som sine uttrykksformer.
Selv i Libya der målet var å hindre overgrep mot sivilbefolkningen, er det vanskelig å se sporene av fredsstrategi.

Kirkens fredsengasjement er i utgangspunktet allmennmenneskelig. "Alle" ønsker å leve i fred, i trygghet og i frihet. Men kirken har tillegg sterke tekster og bilder fra sin kilde til kunnskap om livet, fra Bibelen. Vi har hørt sterke ord om fred lest dagens gudstjenesten, fra Det nye testamentet (Joh 14,27 og 1 Joh 1,5-7) – og vi skal nå lyttet til sterke og vakre ord fra Det gamle (Jes 2,2-5):
"
3 4 Han skal skifte rett mellom folkeslag, felle dom for mange folk. De skal smi sine sverd om til plogskjær og spydene til vingårdskniver. Folk skal ikke mer løfte sverd mot folk og ikke lenger lære å føre krig.
5 Kom, Jakobs ætt, la oss vandre i Herrens lys."

Det er en vakker tekst! Det er vakre bilder. Sånn ønsker vi det skal være mellom oss.
Det er en tekst som er mer enn en eskatologisk endetids drøm, den er samtidig et program! Den viser til en by. Fredens borg, Jerusalem, framstår i dag som et ufredens arnested der tre religioner møtes. Men fred på dette stedet vil gi store ringvirkninger. Derfor må det fortsatt være fokus på å skape fred mellom palestiner og israelere, mellom jøder, kristne og muslimer.

Vi merker forgreninger av denne konflikten også hos oss i disse dager. Det er noen som vil ha oss til å tro at vi står overfor en avgjørende kamp mellom islam og kristendom i verden i dag. Vi ble minnet om det 11.september for ti år siden. Og det kom plutselig nær oss i Oslo og på Utøya en fredag for litt over to uker siden. Den 22. juli. Ugjerningsmannens motiv var å vekke oss til kamp mot islam.

11. september innevarslet krigen mot terror. Retorikken var en hatets og gjengjeldelsens retorikk. Heldigvis svarte våre ledere og vårt folk på en helt annen måte. 22. juli-ugjeringene ble møtt med livets retorikk. Nå er det ikke uten videre lett å sammenholde 11. september og 22. juli. Forskjellene er mange, og vi kan bare spekulere over hva som ville ha skjedd om det hadde vært muslimske grupper som sto bak og gjennomførte terrorhandlingene her hos oss! Men vi kan øve oss i å tenke tanken at det kunne ha vært andre som gjorde det – for spenningene vi i dag opplever i en verden som sliter med mange og store utfordringer, vil kreve mye av oss framover. Fredens og fellesskapets vei, er en vanskelig vei.

Nå har vi kanskje større muligheter enn noen gang til å legge grunnlaget for fred fordi vi lever i en multikulturell verden. Vi møter muslimer både i Lillestrøm og Bodø. En av mine sterkeste opplevelser etter 22.juli-krisen, var møtet med den lokale muslimske forsamlingen i Bodø en uke senere. De var usikre og utrygge. Mer enn vanlig. Og derfor ble møtet så sterkt. Vi ønsker alle det samme og vi står sammen som medmennesker om de samme mål: fred, trygghet og frihet.

Veien framover er vanskelig. Men vi må ikke miste fredsvisjonen fra Jesajaboka av syne. Vi må bruke våre ressurser og vårt engasjement til å skape fred og liv – ikke krig og død.
Det er langt fra Hiroshima til Tyrifjorden, men begge hendelsene i all sin forskjellighet forteller det samme budskapet: Vi må stå sammen for freden!
Aldri mer 6. august. Aldri mer 22. juli. Aldri mer Hiroshima. Aldri mer Utøya!
 
 
Mange folk drar av sted og sier:
«Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier!» For Herrens lov skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem.
I de siste dager skal det skje at Herrens tempelberg skal stågrunnfestet høyt over alle fjell og løfte seg opp over høydene. Dit skal alle folkeslag strømme.  

torsdag 23. juni 2011

Blix og Thomas, Gildeskål og Canterbury

12.-14. august er det lagt opp til en omfattende sommermarkering i Gildeskål. Her blir det Blix-inspirert folkefest tre dager til ende. Elias Blix er en folkelig skikkelse ikke bare på grunn av den salme- og sangskatten han har gitt oss, men også gjennom sitt arbeid for det norske språket og i sitt politiske engasjement for demokrati og folkelig deltakelse i samfunnet. Derfor hører også nye røster og formater med i hyllingen av Elias Blix. Gildeskål kommune skal ha stor takk for det brede perspektivet de har lagt på dette Blix-året.

Men Gildeskål som gildested, feststed, er mye eldre enn Blix. Salmedikteren Blix var seg bevisst denne historien. Gamlekirka var hans kirke. Salmene hans har ofte med seg et historisk perspektiv om ljoset som var kommet med kristendommen. Det gamle kirkehuset skal gå tilbake til 1100-tallet. Og kanskje er det innviet til Thomas. Et gammelt alterklede kan tyde på det. Den Thomas det da er snakk om må være Thomas Becket, eller Thomas av Canterbury som han også kalles.

Hvis Gildeskål kirke er viet til Thomas av Canterbury, hvilket vi tillater oss å anta, er det svært interessant. Vi har noen slike Thomaskirker i landet vårt, men ikke mange. De er altså innviet til en av den engelske kirkes store helgenskikkelser og Canterburykatedralen ble kirkens nasjonalhelligdom. Thomas ble drept inne i kirken 29. desember 1170 av kongetro riddere som mente kongen ønsket han tatt av dage for sin kirkelige opposisjon mot kongens disposisjoner overfor en mektig kirke. Den dramatiske hendelsen fikk en egen dynamikk da det ble fortalt om undere ved Thomas sin grav. Han ble fort gjort til helgen og ryktet om den helbredende kraften og hans trosmot spredte seg over hele Europa. Historien er slik sett ikke så ulik vår Olavstradisjon og betydningen av Nidarosdomen.

Manuskriptillustrasjon fra 1300-tallet som forestiller drapet på Thomas Becket.
Denne historiske tilknytningen åpner også for en bredere erkjennelse av den kontakten mellom vår norske kirke og kirken i England. Denne kontakten er blitt styrket i løpet av de siste femten år. Den norske kirke har fullt kirkelig fellesskap med den anglikanske kirken – og vårt bispedømme har altså en link direkte til katedralen i Canterbury! Det ønsker vi å utnytte og utvikle. Det gir vår lokale kirke en ny global dimensjon. Det er derfor med stor glede vi nettopp til Blix-dagene i sommer kan ønske velkommen til den lokale biskopen i Canterbury, Trevor Willkott. Vi håper å kunne vise han vår kirkeskatt, gamlekirka og kirkestedet i vakkert ettersommervær og i full feststemning med fokus på vårt salme- og folkeikon, Elias Blix. Vi håper på en strålende utegudstjeneste med vågen full av båter søndag den 14. august og hvor en engelsk biskop igjen er sammen med oss i en gudstjeneste slik det kanskje var en gang på 1100-tallet!

Velkommen til kirkefest – og folkefest 14. august – og stedet er Gildeskål!

Biskop Tor B Jørgensen


onsdag 20. april 2011

Påskedrømmen

Påsken 2011 vil nok bli forbigått i stillhet her nord. Det blir ingen drømmepåske ifølge meteorologene. Påsken er sen i år. Påskedag kan faktisk bare være en dag senere, 25. april, og det vil først skje i 2038. Det er første fullmåne etter vårjevndøgn som avgjør når vi feirer påske. Slik månetidfesting viser at påsken er en gammel høytid. Vi må tilbake til Moses og israelsfolkets befrielse fra Egypt. Det var en dramatisk og spektakulær flukthistorie slik det berettes i 2. Mosebok. Ondskapen gikk israelitten forbi, så å si. ”Påske” betyr å gå forbi. Israelsfolket fikk sin etterlengtede frihet. Påskedrømmen gikk i oppfyllelse. Jødene har aldri glemt denne befrielseshistorien. Påsken er deres store høytid, hvor historien gjenfortelles og gjenoppleves i faste ritualer. Fylt av håp om ny virkeliggjøring av frihet og fred, rettferdighet og helhet. Det er den grunnleggende påskevisjonen, påskedrømmen.

For Kirken er også påsken den store høytiden, men da i en annen historisk dimensjon. Som den nye Moses, førte Jesus på sin måte påskevisjonen videre, i en dramatisk påskeuke i Jerusalem for rundt 2000 år siden. Fra det jødiske minnemåltidet, som han ga ny mening, til den tunge vandringen på Via Dolorosa til retterstedet, Golgata, der han døde som en simpel forbryter. Påskedrømmen så ut til å ta en brå slutt for alle som trodde på han - inntil noen kvinner kom til en tom grav tre dager senere. Da fikk påsken ny mening. Drømmen om frihet og håp, trådte inn i historien på en ny måte. 

Få uker i menneskenes historie har hatt tilsvarende innvirkning på historiens gang. Besøk et kunstgalleri, og det vil være bilder som henter motiver fra denne uken. Besøk et konsertlokale, og det er ikke langt mellom tekster og toner som har påskemotiver. Kirkehusene er ytre tegn på påskebudskapets nærvær verden over. Kirkene er forsamlingssteder hvor påsketekstene leses. Hver søndag når det kalles til gudstjeneste er i prinsippet en påskedag, til minne om det store påskeunderet da drømmen ble virkelighet. Da kjærligheten seiret over ondskapen. Livet over døden. Påskeuken er fortsatt den helligste uken i kirkens årssyklus.

Men i vårt ”kristne” land er det ikke lenger så lett å se sammenhengen mellom folks håp om en drømmepåske og kirkens dramatiske fortelling om den store påskedrømmen. Vi går til kirke på julaften. Det er det ”kultur” for. Men Skjærtorsdag og Langfredag, påskenatt og påskemorgen, tegnes for mange lettere med bilder av snø, sol og ski, enn kirkegang og salmesang. - I fjor feiret jeg påske i Arkhangelsk. Det var fullsatte kirker påskenatten igjennom. Vakker sang. Sterk og dramatisk liturgi.  Folk sto. Tettpakket og nærværende i timevis. Det var en ”himmelsk” opplevelse. Som en drøm i påskeskinn.

For ikke mange tiår siden var det tomt i kirkene i Russland – også på påskenatt. Kirkene virket forlatt av de fleste. Men påskedrømmen var ikke død! Det er tankevekkende. Det forteller om noen undertoner i historien som det ikke er så lett å utrydde. Det hører med til historien fra Arkhangelsk at biskopen sa at han var mer urolig for den tiltakende velstanden enn for kommunismen når det gjelder kirkens framtid!

Er det noe av det vi har sett her til lands gjennom to etterkrigsgenerasjoner? Både ja og nei. Det er klart at påskehøytiden er mindre preget av kirke for mange i dag enn den var for femti år siden. Nye fritidstilbud, lettere atkomst til gamle og nye feriemål,. økt økonomisk kapasitet, ”rammer” kirken generelt og kanskje ikke minst i påskehøytiden. Men bildet er langt fra entydig. Den siste offisielle årsstatistikk for vårt bispedømme viser økt kirkegang. Som det eneste bispedømme i landet! Det er nok færre faste kirkegjengere enn før, men antakeligvis mange flere som er ”innom” kirken. Påskedrømmens tid er ikke forbi. Lengselen etter frihet og fred følger oss som mennesker i forskjellige former til alle tider. Derfor har fortsatt påskedramaet mening. Det gir drømmen dybde og innhold. For fortellingen om lidelse og død, seier og håp, slik vi møter det i en historisk person i en historisk uke, har fortsatt evne til å berøre. I kirkene feires påsken i glede og takk også i 2011 – selv om det ikke skulle bli noen drømmepåske!

Tor B Jørgensen
Biskop i Sør-Hålogaland

torsdag 24. mars 2011

50 år med kvinnelige prester

 Denne artikkelen sto i Avisa Nordland lørdag 19. mars:

19. mars 1961 ble Ingrid Bjerkås ordinert i Vang kirke av biskop Kristian Schjeldrup i Hamar. Det var en historisk begivenhet. Hun var den første kvinne som ble vigslet til prestetjeneste i Den norske kirke. Motstanden var stor. Seks av ni biskoper kom med en skarp uttalelse mot slik ordinasjon. Det er sterkt å lese i dag. Og det er ubehagelig å bli minnet om at jeg selv en gang var kvinneprestmotstander. Biskopen i Nord-Hålogaland, Alf Wiig, var den andre av biskopene som var villig til å bruke kvinnelige prester. Prestemangelen var stor her i nord. Og det førte Ingrid Bjerkås til Berg og Torsken på Senja.

Ingrid Bjerkås forteller en fornøyelig historie i sin bok ”Mitt kall”, nettopp om biskop Wiig. Han var positiv til kvinnelige prester, ja vel, men da en gamlehjemsbestyrerinne ”profeterte” at om 100 år ville halvparten av biskopene være kvinner, da grøsset Wiig. Det ville være for mye av det gode! I dag er fire av 11 biskoper kvinner – og det har bare gått femti år. Om kort tid vil Den norske kirke få sin første bispeleder, en preses, på full tid. Det vil etter all sannsynlighet bli en kvinne. Tenk om Ingrid Bjerkås, Kristian Schjeldrup og Alf Wiig hadde kunnet oppleve det!

I Sør-Hålogaland er tre av åtte proster kvinner, og andelen kvinnelige prester er mellom 25 og 30%. Det må gjerne bli flere. For den trange fødselen i 1961 har ført til stor velsignelse. For vårt bispedømme og for kirken som helhet. Kvinnenes nærvær har forandret bildet av kirken. Den er blitt mer naturlig, mer universell, mer katolsk - i betydningen for alle! Kvinners nærvær gjør kirkens uttrykk rikere og mer ekte. Kvinners erfaringer reflekteres på en ny måte i kirkens forkynnelse og tjeneste. For mange av oss er det i dag umulig å tenke kirke uten å tenke kvinner i ledende stillinger. Det er interessant å prøve å forestille seg hvordan kirkehistorien hadde sett ut om kvinner hadde vært prester og biskoper opp igjennom historien. En del stridigheter hadde nok fått et annet forløp, og hardhendte misjonsmetoder forblitt uprøvd. Tanken er stimulerende, men svaret kjenner vi ikke. Nå kan vi imidlertid glede oss over at kvinner har funnet sin naturlige plass i roller som tidligere var forbeholdt menn.

En slik endring på 50 år – etter nesten 2000 år med mannsdominert historie, hvorfor tok det så lang tid? Spørsmålet gir grunn til ettertanke på flere plan. Det sier for det første noe om en komplisert sammenheng mellom kirken og tiden. Og det sier noe om det kristne budskapets potensielle mangfold. Vi leser Bibelen med forskjellige briller avhengig av de ytre forholdene vi lever under. Plutselig kan etablerte tolkninger og tankemønstre falle til fordel for nytt blikk på tekster og på liv. Dette er både fascinerende og utfordrende. Kirken står ikke stille, rett og slett fordi livet forandrer seg.  Og ofte skjer det som en frukt av kirkens eget budskap over tid. Men det er ikke alltid lett å se.

Tenk på slavene. Slavehold blir anerkjent som en sosial ordning i Bibelen. Det gav engelske farmere i Amerika ”rett” til å importere slaver fra Afrika. Det tok lang tid før kristne forsto at dette egentlig strider mot Bibelens syn på menneske. Og kirkens biskoper skjønte det ikke. De støttet ikke det nye lovforslaget! Vi er på begynnelsen av 1800-tallet. Mot slutten av århundret ville kvinner begynne å studere. Det var stor motstand, også fra kirkelig hold. ”Kvinneempansipasjonen” var intet biskoppelig prosjekt. Kvinnen hadde sin tildelte plass i samfunnsliv og kirke i følge naturen, tradisjonen og Bibelen. I dag leser vi deres kjernetekster annerledes. Og vi ser tekster som ble oversett. Jesus forholdt seg faktisk overraskende åpent, anerkjennende og frigjørende til kvinner. Det er blitt fortrengt og bortforklart. Menn har hatt tolkningsmakten og kirkemakten. Men bildene og ordene fra Jesus har stadig vist seg å ha fornyende og omskapende kraft. Ja, påvirkningskraft langt ut over kirkens rom. Er det mulig å tenke seg at våre dagers menneskerettigheter og humanisme hadde vært mulig uten Bibel og uten Jesusord? Jeg tviler på det. Det gjør det spennende å leve i kirken og i tiden. Det viser kvinnepresthistorien.   


tirsdag 15. mars 2011

50 år med kvinneprester

Feiring: 50 år med kvinneprester. Vågan kirke 130311 (Første søndag i faste)
Spes txt: Gen 16,9-14; JOH 4,3-26

Det er en stor begivenhet vi feirer i dag-
For 50 år siden ble den første kvinne ordinert til prestetjeneste i Den norske kirke!  -  1961 er ikke så lenge siden. Jeg husker det selv!!...
Jeg var i min tidligste teologiske karriere (skulle begynne på latinlinje!) – og klart motstander av kvinner som prester: ”Det går bare ikke an!” –
Og dessuten er det mot skriften – slik ”alle” må forstå.
Motstanden var nok tyngre og sterkere fra annet hold. 6 av 9 biskoper (den gangen) var avgjorte motstandere. Bare Schjeldrup på Hamar våget å ta det historiske spranget.

Det kirkelige ramaskriket var høyt. Det var en vanskelig fødsel, det som skjedde i Vang kirke 19. mars 1961. Men du verden hvor mye velsignelse det er blitt til. Hva ville Den norske kirke ha vært uten kvinnelige prester?  - Bare lukk øynene å tenk ordet prest – hvor mange kvinneansikter fyller ikke det albumet vi ser for oss. – Og åpne øynene og se på prestene tilstede her i dag!!!

I boka ”Mitt kall” referer Ingrid Bjerkås til en oppmuntring hun fikk (gamlehjemsbestyrerinne i Bærum): ”Vær ved godt mot De, fru Bjerkås, om hunder år er det kanskje flere kvinnelige biskoper enn mannlige!” – Biskop Wiig skal ha grøsset og sagt: ”Glad jeg ikke skal leve da!”.
Nå er det godt femti år og fire av 11 biskoper er kvinner – og det er ingen grunn til å grøsse om det skulle bli fler!
Det er derimot all grunn til å grøsse når vi ser hvor innbitt den mannlige motstanden mot kvinneprester har vært. Det tilhører ikke den skjønneste delen av vår kirkes historie! For meg er det som vi endelig begynner å nærme oss visjonen til Paulus (som han ikke kan ha skjønt helt konsekvensene av selv?): Her det ikke jøde eller greker, slave eller fri, mann og kvinne. Dere er alle en, i Kristus Jesus.” (Gal 3,28)
Og i kirken dreier alt seg nettopp om han - Jesus Kristus –  La oss derfor høre den evangelieteksten som er valgt for denne feiringen Joh 4,3-26 (ikke søndagens tekst: Mt 4,1-11):

Dette er en sterk og provoserende tekst – og jeg tenker det er en kallstekst som bærer i seg et helt nytt syn på kvinner og på deres tjenestepotensiale.

Hørte dere det??    Det var minst 3 store ”feil” i denne fortellingen: Finner du dem?

Det begynner med at en fremmed mann snakker med fremmed kvinne!
Det skulle ikke skje. Det var mot alle regler for takt og tone. Det stred mot dype følelser. Det var en krenkelse av et grunnleggende tabu for sosial omgang og det hadde religiøse undertoner. Vi skjønner ikke dette helt, men aner noe av det når vi møter kvinner i ”fremmede” kulturer. Vi skal ikke møte blikk, ikke håndhilse.
Første feil altså: Jesus skulle ikke ha snakket med kvinnen der ved brønnen rett og slett fordi de ikke kjente hverandre og kvinnen var alene.

Så: En jøde snakker ikke med en samaritan: Det dreier seg igjen om renhet/urenhet. Og igjen om dype følelser som det er vanskelig for oss å få tak i kanskje.
Feil to: Jesus skulle ikke snakket med henne fordi hun var samaritan!

Og så er det en tredje litt mer ”skjult” feil. Hvorfor var kvinnen der ute ved brønnen midt på dagen når alle andre var hjemme og stelte mat?
Kanskje var det lite orden i husholdet hennes, kanskje likte hun seg ikke sammen med alle de andre kvinnene. Hun var ”uglesett”. Kunne det være fordi hun ikke hadde noe godt rykte på seg? Kanskje førte hun et usømmelig liv/et utsvevende liv – for eksempel? Kanskje var hun preget av skam? -  Av frykt? - Jesus burde ha skjønt dette -  og vært ekstra forsiktig med å samtale med denne kvinnen som var der for å hente vann på dette besynderlige tidspunktet. Altså feil tre.

Det store – og provoserende – ved teksten er at Jesus kan gjøre sånne ”feil”. Han bryter ”regler”. Overskrider følelsesmessige grenser. Han bryr seg ikke om kotyme og andres reaksjoner- Det er tydelig – for disiplene reagerte når de kom tilbake.

Men hva ventet kvinnen seg?
Kanskje så hun i Jesus en ny mann som ville bruke henne? For det var hun åpenbart vant til! Men Jesus var en helt annerledes mann. Han henvendte seg ikke til kvinnen for å gjøre henne forlegen. For å erobre. For å utnytte.  
Han kommuniserte noe helt annet. Respekt og anerkjennelse.
Han ville befri og gjenskape hennes verdighet og livsmot. Det tok litt før kvinnen skjønte det. Samtalen beveger seg gjennom et vanskelig landskap fylt av dobbeltkommunikasjon. Temaet for samtale var naturligvis vann. Møtet fant sted ved en brønn. Kvinnen kom sikkert for å dra opp det hun trengte til ettermiddagens husstell. Hun forholdt seg til brønnen og vannet. Han snakker om en annen kilde og en annen slags vann.

At han inviterer en fremmed, en kvinne inn i dette teologiske og åndelige rommet er rett og slett fantastisk. I første omgang var det ikke bare vanskelig å forstå, det ble også ubehagelig. For vanntemaet avdekker hennes problemer. Hennes skam – og hennes lengsler. Livet var gått skikkelig på skeis. Hun var satt utenfor. Livet hennes blir avdekket. Og det var ikke hyggelig. Var det ikke fem menn i livet hennes – og han hun levde med nå var ikke hennes mann?

Likevel følte hun seg ikke truet. Hun ble ikke utnyttet. Samtalen, denne fremmede mannen, skapte åpenhet og trygghet. Hun blir tatt på alvor. Hun blir møtt med respekt. Hun møter en mann som vil henne vel. Som befrir. Som reiser henne opp! Det er som å oppleve et forfriskende bad. Det er som å drikke friskt vann når en er tørst. Ordene til Jesus, nærværet hans er som en levende kilde, som livgivende vann.

De religiøse motsetningene blir borte. Det er ikke lenger spørsmål om sted og om form på religionsutøvelsen. Tro og tilbedelse dreier seg om ånd og sannhet.
Kan dere tenke dere en vakrere sammensetning av ord: ÅND OG SANNHET.
Det er som en idealbeskrivelse av det som skulle prege kirken. Og der Ånden er der er frihet! Det at hun er kvinne setter ikke lenger grense. Heller ikke at hun har levd – la oss nå kalle det et utagerende liv eller kanskje bedre – et uryddig liv.       De andres dom betyr ikke noe lenger. Hun har intet å skjule. Intet å skamme seg over. Dette er en fantastisk historie.
Det er en slags kvinnefrigjøringens teologiske grunnfortelling.

Det er rart at kirken ikke har skjønt det tydeligere i sin lange historie. Lytter vi godt til andre tekster, ser vi et tilsvarende bilde. Kvinner fikk en ny status i møte Jesus Kristus. De fikk nye roller. De fikk lederfunksjoner. Det var nok for radikalt – for Jesu egen tid – og for århundrene som skulle komme. Menn gir ikke fra seg makt så lett. Menn finner alltid gode argumenter for å bevare sine posisjoner. Ikke minst har de vært flinke til å finne teologiske argumenter.
Men fortellingen om den samaritanske kvinnen ved Sykars brønn har vært der hele tiden. Først i vår tid har vi vært i stand til å se de fulle konsekvensene av den. Slik sett lever vi i en nådetid! Som begynte med denne ukjente kvinnen:
Vi hører om det i fortsettelsen. Hun lar krukken stå. Hun løper inn til  landsbyen – og folk skjønner at noe har skjedd. Skammen er borte. Det er også utryggheten. Hun taler om med myndighet og tydelighet – om en som har gitt henne levende vann ute ved brønnen. Så drar hele den samaritanske landsbyen ut for å møte Jesus.
Ser dere ikke bildet?:: Den utstøtte kvinnen går først! Hun er hyrden. Hun er lederen. Jesus ser den første innhøstningen i sitt store frigjøringsprosjekt! Og tar imot dem i glede! Vi gleder oss også i dag! Det som skjedde for 50 år siden har båret rik frukt.
Den norske kirke er blitt rikere. Det åndelige livet mer mangfoldig. Vi er kommet nærmere sannheten om livet – dets mangfold og dets sammensatthet. Vi taler mer ekte. Den norske kirke er mer i samsvar med ånden fra sin Herre og Mester, fra sin Frigjører og Livgiver.
Og det er når kirken fortsetter sitt befriende og livgivende arbeid overfor andre grupper som marginaliseres, som usynliggjøres og undertrykkes at den forstetter å være kirke i ÅND OG SANNHET. Det er en slik kirke denne dagen egentlig dreier seg om!
Eller som Paulus sier: Her det ikke jøde eller greker, slave eller fri, mann og kvinne. Dere er alle en, i Kristus Jesus.” (Gal 3,28)onsdag 2. mars 2011

Preken i anledning Blix’ 175års jubileum, 26. februar 2011 i Gildeskål kirke

[Ex 34,27-35; Openb 1,9-18; MT 17,1-9]
Det henger et ikonbilde litt utenom det vanlig her i Gildeskål. Det er i svart-hvitt. Det henger på veggen her ved siden av prekestolen. Det er forsøkt tatt ned. Men det er kommet opp igjen, og dett fortjener å henge på veggen, for ELIAS BLIX er blitt et ikon som stråler mot oss i kraft av hans spesielle gave til å formulere troens, livets og naturens mysterier i enkle og begripelige vendinger.
Hva ville gutten Elias Blix Pedersen ha tenkt om noen hadde fortalt han at noen skulle feire hans 175 årsdag, i Gildeskål – i en mye større kirke enn han var vant til. Med tre biskoper til stede sammen med mye annet kirkefolk. 
Hva ville kandidat Blix ha sagt om noen hadde fortalt noe tilsvarende i 1866, da han, 30 år gammel forlot Gildeskål for siste gang i livet sitt. Han gjorde det med en litt ubehagelig følelse, tror jeg, av ikke å bli anerkjent av stedets prest.
Tanken om at noen en gang skulle hylle han, Gildeskåls Elias Blix, fortonet seg nok som helt umulig! Ingen ting pekte i en slik retning. 
Men sånn er det blitt. Vi er her for å hylle nettopp Elias Blix. Historien hans er spennende. Det er fortellingen om den store klassereise fra de enkle kårene i det som ble opplevd som en fjern utkant, langt fra kulturens, politikkens og kirkens sentrum. Med et språk som måtte fortrenges og en erfaring som ble forkastet. Men Blix ble både teolog og professor, politiker og statsråd. Han er blitt et ikon. Godt gjenfortalt i Anders Aschims glitrende biograf, ”Ein betre vår eingong”
Vi hadde nok ikke feiret Blix om han ikke hadde begynt å skrive vers, som en ny Petter Dass – med tema hentet fra bibelen og troens univers, fargelagt i landsdelens natur og lys, på det nye, levende, folkespråket.
Tilbake til gutten Elias. Jeg tror han likte bibeltekstene og av og til kom de veldig nær, som når det var snakk om fjell – og ikke minst når navnet hans av og til dukket opp i tekstene. Da tror jeg han skvatt til og liksom vokste i benken. I dag har vi en slik Elias Blix tekst med både fjell og profetnavnet. La oss reise oss og høyre evangeliet på forklaringsdagen:
17Seks dagar etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes, bror hans, og førte dei opp på eit høgt fjell; der var dei åleine.  2 Då vart han forvandla for auga deira: Andletet hans skein som sola, og kleda vart kvite som lyset.  3 Og sjå, Moses og Elia synte seg for dei og samtala med han.  4 Då tok Peter til orde og sa til Jesus: «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, så skal eg byggja tre hytter, ei til deg, ei til Moses og ei til Elia.»  5 Men før han hadde tala ut, kom det ei lysande sky og la skugge over dei, og frå skya kom det ei røyst: «Dette er Son min, han som eg elskar, i han har eg mi glede. Høyr han!»  6 Då disiplane høyrde det, kasta dei seg ned med andletet mot jorda, gripne av redsle.  7 Men Jesus gjekk bort og rørte ved dei og sa: «Reis dykk opp, og ver ikkje redde!»  8 Og då dei såg opp, såg dei ingen utan Jesus åleine.
   
 9 På vegen ned frå fjellet baud Jesus dei: «Fortel ikkje nokon om dette synet før Menneskesonen har stått opp frå dei døde.»
Fjellet og Elias. - Det er et slags mitt tema for denne prekenen.
Elias skrev mye om fjell. Og det er ikke rart, så mye fjell det var rundt han i barndommen. ”Der eit fjell stig mot sky med si krone av snø/og i lauvklednad ny det seg speglar i sjø. Og det smiler mot strand med si bringe i brann, i den solklåre, solklåre kveld: Å eg minnest så vel dette fjell!” – Skrevet i 1896, da Blix var 60 år – og hadde vært her for siste gangen tredve år tidligere, den spesielle sommeren i 1866. Han ha tenkt på Sandhornet.
Og han kjente til fjellets dramatikk. For her hadde han mistet sin far, mens han enda var et lite barn. -  Fjellet: vakkert – og skremmende. Fjellet som skaper utsyn og lengt. Fjellet som bærer på tidene. Som skjuler historiens hemmeligheter. Nesten sånn skrev Blix selv i diktet Fjellet mitt, mot slutten av livet sitt.
Jeg har en teori om at Elias egen opplevelse av fjellet kan ha vært en inngang i bibelens verden for Elias Blix. For i Bibelen, som i mange religioner, spiller fjellet en viktig rolle. – Tenk på Sinai-fjellet, åpenbaringsfjellet til Moses. Skyer og bulder. Lyd og stemmer. Og åpenbaringsord. Guds lov. – Nå har vi lest om et annet fjell som vi ikke er helt sikre på hvor er i det galileiske landskapet. Men her skjedde det også store ting. Tre av disiplene fikk den oppsiktsvekkende opplevelse å se Jesu bli forvandlet.
De var ikke på Sandhornet, men jeg innbiller meg at Elias Blix så for seg fjellet sitt, med skyer og bulder som stemmer. Og han Moses der, naturlig nok! – Og i tillegg Elias. 
Jeg bærer på et lite romanprosjekt (det blir nok aldri noe av!) men jeg ser for meg en forklarelsesdag borte i gamlekirka med barnet Elias i benken med sin mor og familie. De hører den fortellingen vi nettopp har hørt. Der og da våkner det noe i lille Elias – for han har hørt om fjellet og om – ooppss!:  Elias. Der og da blir interessen for Det gamle testamentet skapt. Han fikk drømmen sin oppfylt – ikke bare å lese fortellingene om igjen og om igjen, men på originalspråket, bedre enn de fleste. Han ble bibelkjenner og forsker! 
Vi har nettopp sunget Elias Blix sin gjenfortelling av den fjellteksten vi har lest. ”Jesus i ljosbragd på berget”  kalte han den. Den fokuserer overraskende lite på fjellet. Men desto mer på Jesus. De tre disiplene så Jesus bli forvandlet til et guddommelig ”lys”. Og de hørte en røst. Med to klare meldinger: Jesus er Guds egen sønn. - Og: han er verd å  lytte til. Det er som et nytt Sinai. Som Gudsfolket skulle lytte til Moses og hans ti bud, skal de nå lytte til Jesus – og hans nye ”lov”.
Men hvorfor er Elia der? Den store gudsmannen, som hadde vist et så stort mot i sin bekjennelse til Gud, slik navnet hans tilsier, og som fikk gjøre de største tegn. Tenk på Sareptas krukke. Og på offerkjøttet som ble tent med ild fra himmelen. Elias ble selv til slutt tatt opp til himmelen i en ildvogn. – Og nå var det mange som ventet at han skulle komme igjen og varsle den store Messiastiden. Jesus bekrefter faktisk dette og peker til og med på døperen Johannes som denne Elias-skikkelsen!
Jeg forestiller meg – og her er vi tilbake til romanprosjektet – at vår Elias har latt seg forme av profetskikkelsen. Han har ønsket være herold og formidler av budskapet om Jesus, ja, som fortolker og forkynner av dette budskapet. –
Jeg har en teori om at møtet med Ivar Aasens knusktørre ”Det Norske Folkesprogs Gramatik”  ved seminaret i Tromsø, ble en kallsopplevelse. Grammatikken åpnet en ny veg inn mot språket han bar på inne i seg. Grammatikken skapte mening og sammenheng. Den gav faglig understøttelse og vitenskaplig trygghet. Språket hans kunne brukes. Det kunne fortelle om livet. Det som kunne gjenfortelle og sette inn i hans egen virkelighet, kontekstualisere som vi sier i dag, troen, og budskapet fra Messias.
Om Elias ikke var en buldrende profetpersonlighet som kunne rope ned Guds ild fra himmelen, så kunne han kanskje skrive om Gud på en måte som folk forsto. Som en ny Sareptas krukke. Som aldri ble tom. Som aldri blir tom. Elias, forkynneren. Elias veiviseren. Elias herolden. For Bibelens Kristus, verdens lys. ”So fekk dei sjå Guds klåre glans i Jesu åsyn skina”.  - Så var egentlig hele livet til Blix viet til lyset – det som møter oss i Ordet og formidles i ordene.
Ord ble viktige for Blix. Han ville forstå deres struktur og deres opprinnelse. Derfor gravde han seg med stor iver ned i de urgamle språkene i Midt-Østen. - Og derfor ville han nydanne hele det norske språket, vårt egentlige språk. Skape poesi av det. Uttrykke guddommelige sannheter med det. Det er rart for oss i dag, men det var i ordets egentlig mening uhørt den gangen. Gud snakket dansk – også her på våre breddegrader. Sånn var det bare. Det tarvelige hverdagsspråket kunne ikke brukes i kirken, verken som bibelspråk, salmespråk eller talespråk.
Men Elias hadde sett lyset. Aasens grammatiske lys og lyset fra Ordet. Han ville gi ordet kraft og liv. Blix var ikke så opptatt av ”sitt lys”, men av Kristus. Hørte dere hvordan han formulerte det i sangen vi nettopp sang. Hvor elegant det kan gjøres: Han skrev ikke ”Å Jesus, lat meg det ljos få sjå”, men ”Å Jesus, lat det ljos meg sjå”. Er det ikke lyset som ser oss? Som kommer til oss. Lyset som bare er der, utenfor oss? Det skal ikke bygges buer på fjellet for dette lyset. Hjertet er bua. Der skal lyset få skape liv. 
Det er dette lyset som Blix ser stråle ”yver jord høgt i Guds himmel-være”. Det er som sola. Over fjellet. Det er hans ansikt vi ser – også i himmellyset. Hjertebua og fjelltoppen fanges dypest sett inn av det samme lyset. Det er det samme lyset. Guds lys.
Elias Blix er en stor inspirasjonskilde for oss – fortsatt. Det er flott at Gildeskål kommune har tatt initiativ til en omfattende markering av hans liv og gjerning. Jeg håper vi kan føre dette videre til et åndelig og kulturelt fellesprosjekt for både dette historiske kirkestedet, denne vakre kommunen med en gammel nattverdkalk som kommunesymbol og en middelalderkirke som skal være viet til Thomas av Becket, - til et senter for vår nordnorske kulturarv og for vårt bispedømme – og dermed hele vår kirke. Det må skje i det lysets ånd som Elias Blix har gitt oss
Elias og fjellet. Det var temaet.
Vi feirer Elias i dag. Han kom høyt opp på fjellet – og fikk se mye lys. Det skapte mange vakre ord og bilder som vi stadig kan høre, smake på. Synge ut – og lytte til slik vi nå skal gjøre når VocalArt skal synge for oss i et helt nytt tonespråk:
”Still no dine strengjer, Ande, lyft no vengjer, stig med song mot sky! – Alle som kann mæla, syng i dag med sæla rundt i bygd og by! – Mann og møy om land og øy, kristenfolk frå alle leider, syng til Jesu heider!”

Og her er tekstene til diktet: FJELLET MITT
Mitt Fjell, du stend like høgt og fritt
I Dag som i gamle Tider.
Her ser eg ut yver Landet vidt
Med Gardar og grøne Lider,
Til glitrande Fjord,
Der Gluntar umbord
Paa Fiskarbaatarne strider.

Her uppe sat eg so tidt og saag
Ut yver dei kjende Grender,
Fraa fagre Lid, som i Solskin laag,
Og ut til dei ljose Strender.
Eg kjende kvar Baat,
Som der lagde aat,
Paa Segli med Rær og Render.

Men saag um Vaaren eg Lofotbaat,
Som heim ifraa Langferd vende,
Eg stundad saart millom Laatt og Graat,
Til Storbaaten vaar eg kjende:
Daa fegen eg flaug
Paa Heid, yver Haug
Og Fader i Fanget rende.

Eg ser deg enno, du kjære Fjell
Med alle dei vide Syner,
So strengt, naar Skuggarne lange fell,
So fagert, naar Soli bryner!
Eg ser deg um Kveld
I logande Eld,
Naar Solgull ditt Hovud kryner.

Du var meg alltid so kjær og dyr,
Og Hjartat deg aldri gløymer.
Du fager er som eit Æventyr,
Der enno som Barn eg drøymer.
Du kjæraste Fjell
Ei Soga fortel,
Som heilage Minne gjøymer.
Og til salmen Jesus i Ljosbragd paa Berget.
fra Salmar og Songar  (Oslo: Olaf Huseby, 1900)

Opprinnelig sunget på tonen: Op al den Ting, som Gud har gjort.

Vaar Frelsar høgt paa Berget stend,
I Guddoms-Glans han straalar.
Slik Syn paa Jord var aldri kjend,
Slikt ingen Meister maalar.

Hans Aasyn med ein Klaare skein
Som Sol i Middags Timar.
Hans Klædnad var som Ljoset rein,
Naar det paa Nysnjo glimar.

Og Moses og Elias kom:
Høyr, dei med honom talar
Um Krossens Veg til Herlegdom,
Um Heim i Himmelsalar.

Daa sagde Petrus: Herre Gud,
Aa, her er godt aa vera!
Her vil me byggja deg ei Bud
Og oss ein Bustad gjera.

Men ned ei Røyst or Skyi slær,
Det kling so klaart i Øyra:
Det er min Son, som eg hev kjær,
Og honom skal de høyra!

So fekk dei sjaa Guds klaare Glans
I Jesu Aasyn skina,
Fyrr Myrkret kom med Tornekrans
Og Kross og Verk og Pina.

Og saag dei enn so kort ein Glimt,
Fyrr Daudens Sky deim myrkte
Og Augat vart av Taaror dimt:
Den Syn daa fælt deim styrkte.

Og Røysti, som fraa Gud deim baud
Hans Son med Tru aa høyra,
Ho gjenom Myrker, Natt og Naud
Klang søtt i deira Øyra.

Aa Jesus, lat det Ljos meg sjaa,
Som fraa di Aasyn lyser,
So det mitt Myrker klaara maa,
Naar Hjartat Sorger hyser!

I Trui paa det høge Ord:
Du er Guds Son, den kjære,
Eg ser deg straala yver Jord
Høgt i ditt Himmel-Være.

So lat meg her i Hjartans Tru
Aat deg ein Bustad gjera,
Og sidan i din Ljosheim bu,
Der det er godt aa vera!

De tre siste versene finner vi igjen i Norsk Salmebok, nr 101.

fredag 25. februar 2011

OM IKONET ELIAS BLIX

 – en tale på hans fødselsdag, holdt i Det norske teatret 24. februar 2011

Vi må begynne med slutten. Det er det som har brakt oss til Oslo på fødselsdagen til Elias Blix Pedersen, den 24. februar.
For det er graven hans som har ført oss til hovedstaden. -  Det var en av de store gravferdene i Trefoldighetskirkens historie. Lørdag 25. januar 1902. Ganske nøyaktig en måned før hans 66. fødselsdag – og åtte dager etter dødsdagen.

Elias Blix var en avholdt mann. På Universitetet, i kirken, i samfunnet, i målrørsla. -  Han er blitt et ikon, skriver hans biograf framfor noen, Anders Aschim i sin Blix-bok ”Ei betre vår ein gong”. Aschim har gitt oss et sjeldent innsiktsfullt og spennende nærbilde av livet til Blix og tida han levde i. 

Et ikon!? - 
Et bilde. Det er det ikon betyr.
Et avbilde. Et symbol. Et merke/en merkevare.
Et bilde som skaper noe, som forteller noe, som gir assosiasjoner og mening. Som gir identitet og lys over livet.

Elias Blix som ikon?
La meg ta med en liten parentes – jeg møtte Elias Blix for første gang en gang på begynnelsen av 50-tallet. Det var to små gatestumper/bakker på kortsidene av Ila-skole, rett oppe i bakken her. De var navnløse i min tidligste barndom. Men en vakker dag kom noen å slo opp gateskilt: Fredrik Petersen stavet vi oss fram til – og E-L-I-A-S  B-L-I-X. Første gang jeg så en X på trykk! – Og noen år senere dukker Blix opp igjen. I fjerde klasse, hvor vi hadde vår første ”gudelige” lærer fra Rogaland, som ville lære oss salmer – ikke minst ”Med Jesus vil eg fara”. Han prøvde å motivere oss med en liten huskeregel i slutten av første vers: ”.. å vandra i ansjos” (”i hans ljos!”). Det ble nesten krise for min far, den eneste kirkelige faren jeg blant alle barna på mitt nivå i skolen/i gata holdt på å gå til overlærer Borg å klage på slik raljering over salmer.

Hva er han en merkevare for?
Min første assosiasjon etter tildragelsene på Ila skole, er Nord-Norge! Det må jo skyldes ”Å eg veit meg eit land!” –
Aa eg veit meg eit land
langt der uppe mot nord,
med ei lysande strand
millom høgfjell og fjord.
Der eg gjerne er gjest,
der mitt hjarta er fest
med dei finaste band.
Aa eg minnest, eg minnest
so vel dette land!

Der eit fjell stig mot sky
med si kruna av snø,
og i lauvklædnad ny
det seg speglar i sjø,
og det smiler mot strand
med si bringa i brand
i den sol-klaare kveld:
Aa eg minnest, eg minnest
so vel dette fjell!

Og sånn fortsetter det, vers etter vers.
Jeg vet ikke om Blix var rørt da han skrev det, grepet av sine egne ord, men jeg kjenner det gjør noe med meg. Igjen og igjen! … En som skriver slik har gjort seg udødelig – og ikke minst når Adolf Thomsens melodi gjør det vakkert å lytte til, å synge ut.

Men hva er det som gjør sånt inntrykk?
Ordene. Naturen. Lyset. Ja, ikke minst lyset.
Elias Blix står for meg som et lyrisk forfatterikon!
En lyskilde. Et kraftsenter.
Gjennom ordene og bildene han bruker.

Egentlig er ikke Elias Blix en i øyenfallende ikonskikkelse – eller profetskikkelse som navnet, Elias, skulle tilsi - som en Bjørnson, eller en Ibsen.
Vår Elias skal ha vært litt forsiktig av natur. Litt kjedelig som foredragsholder. Litt omstendelig som akademiker. Fredsæl og vennlig. - Han levde ikke et stormfullt liv i oppbruddet fra gammel tro og etablert skikk.

Det var riktignok to store unntak.
Det ene var en hjertesak og en livsvisjon.
Det andre unntaket var nærmest en historisk tilfeldighet som sier mer om hans ansvarsbevissthet enn om hans ambisjoner.
Begge deler forteller dog noe om personlig integritet og om mot – når det gjaldt.

Den historiske ”tilfeldigheten” var den spennende og utfordrende posisjonen som kirkeminister i Johan Sverdrups historiske Venstre-regjering i 1884 – etter riksrettsak – og etter et kirkelig opprop Til kristendommens venner  i vårt land fra 1883, underskrevet av teologiprofessorer og prester fra det ganske land. Det var en sterk formaning om å avvise tidens radikale strømninger og slutte opp om de etablerte verdiene i samfunnet preget av kristen tro og landets grunnlov.
Den nevnte biografien til Aschim gir for øvrig nytt og spennende liv til statsråd Blix sitt politiske virke.

Den andre store saken var ”maalsaken”.
Her var Blix en av profeten. Han var ubøyelig. Etter ”kallet” fra møtet med Ivar Aasens grammatikk ved Tromsøseminaret i 1850-åra. Det forløst hans Salten-mål og hans poetiske gaver!
Språkkampen ble en kamp om folkelig, nasjonal identitetsskaping.
I dette perspektivet hører nasjonale sanger som ikke minst vår ”nasjonalsalme”: ”Gud signe vårt dyre fedreland  … og lat det som hagen bløma … Lat lysa din fred frå fjell til strand – Og vetter for vårsol røma!” Jeg kjenner at jeg blir rørt – igjen!
Og kanskje litt melankolsk:
Hvor lenge vil denne salmen bli kalt vår nasjonalsalme – sånn i det alminnelige, offentlige rom?
Kanskje en god stund enda – for nå får vi snart en ny grunnlovs-§ (§2) som ikke lenger angir den evangelisk-lutherske religion for statens religion, men som sier at  ”Verdigrunnlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv”.   
”Lat folket som brøder saman bu, som kristne det kan seg søma!” … kan fortsatt synges i NRK.
Det er ellers mye lys og varme i denne salmen – i kontrast til mørke og kulde. Det er fortettet og utfordrende historieskrivning som både om mørke og om lys.

Det fascinerende i denne historien er jo at Blix ikke var redd for radikalismen. Han var ikke bare Venstre-sympatisør. Han var Venstre-mann, åpent og bramfritt!
Han var framtidsorientert og uredd!

Og han fikk kjeft!
Ikke minst fra kirkelig hold, for det nye språket var ikke Guds språk. Gud talte dansk i våre norske kirker. 
Det var embetsmennenes språk fra gamle tider.
Men Blix ville folkeliggjøre Gud, levendegjøre troen, gjenerobre lyset og kraften – og til det måtte et folkenært språk skapes med en stilstyrke som kunne reflektere det grensesprengende guddommelige nærværet i hverdagsmenneskets virkelighet.
Og det var Elias Blix sin gave til sin samtid, til vår nåtid – for vår framtid!

I dette ligger hans ikoniske kraft. 
I dette ser vi grunnen til takken og hyllesten av ikonet, som det store gravfølget representerte – den kalde og ufyselige januardagen for 109 år siden.

Jeg er ikke bekymret for ikonets framtid.
For salmene – og sangene – vil leve videre, selv om nok den nye salmeboka vil bli fattigere fordi mange viktige Blix-salmer, ser ut til å bli borte.   

Uansett:
Blix utfordrer oss fortsatt til åpenhet
mot livet, mot naturen, mot framtida, mot forandringene –

med en dyp forankring i et levende bilde av Gud og hans skapende nærvær i Ordet – i en enkel og trygg Kristus-tro som bar – og bærer – gjennom brim og båra.

Og er det ikke slik at et egentlig ikon skal speile lyset,
det guddommelige lyset?
Kan det gjøres bedre enn i et Blix-vers – på en dag vi har stått ved hans grav – og hvor vi feirer hans fødselsdag:
            ”Lys du yver meg din fred,
            Jesus, ver mi sol og stjerna!
            Livssol, som gjeng aldri ned,
            meg mot myrkers hugskot verna!
             Stjerna, yver huset statt,
            Jesus, ver mitt ljos i natt!”

[Fra salmens ”Dagsens auga sloknar ut!]