mandag 6. august 2012

PREKEN TIL DEN 6 AUGUST: Aldri mer Hiroshima

I fjor var jeg invitert til å holde en preken på en fredsgudstjeneste i Lillestrøm kirke den 7. august. Budskapet er ikke mindre aktuelt ett år etter. Den er litt oppgradert, men hører ellers hjemme på den 6. august, som jo er dagen da den første atombomben ble sprengt over HIROSHIMA, en by jeg har besøkt mange ganger. Møtet med Hiroshima og Nagasaki har ikke bare skapt et "Nei-til atomvåpen"-engasjement. Det har gjort meg til en kritisk nesten-passifist.

Her er prekenen:

ALDRI MER HIROSHIMA!
6. august kl 08.15 japansk tid ble atomalderen innledet. Tre dager senere kl 11.02 ble Nagasaki rammet. To byer ble utsatt for ukjente og voldsomme kreftene. Hiroshima som lå på en åpen slette, ble fullstendig ødelagt.
I Nagasaki, som egentlig ikke var et bombemål, men på grunn av værforholdene likevel ble det, var ødeleggelsene ikke så omfattende fordi byen er gjennomskåret av neon høydedrag.

Hiroshima er blitt et ikon legemliggjort i den utbrente ”domen” – restene etter handelssenterets kuppel på en av de få murbygningene i sentrum.  
I Nagasaki står et bilde av en sammenfalt katolsk katedral som et tilsvarende ikon. Bombene rammet alt og alle.
Opp mot 200.0000 døde. Tallet får vi aldri vite eksakt. - Og mange, mange flere ble merket for livet. Menneskene hadde brukt sin kunnskap og sin kapasitet til å skape et monstervåpen!
Ikonene er bilder på menneskets enorme destruksjonspotensiale og samtidig bilder på menneskets vilje til liv: Aldri mer Hiroshima! Aldri mer Nagasaki.
[Jeg har vært og sett det selv. Jeg har besøkt byene flere ganger mens jeg bodde i Japan på 70- og 80-tallet. I 2008 var jeg der for første gang på selve dagen! - Og inntrykk ble forsterket!]

Finnes det noen begrunnelse for å slippe bombene?
Det går an å føre en akademisk debatt om hvorfor atombombene ble sluppet. Var det for å få prøvet det nye våpenets virkekraft i praksis? Var det nødvendig for å få japanerne til å kapitulere og dermed spare mange allierte liv? Var det for å komme Sovjetunionen i forkjøpet både med okkupasjonen av Japan og i posisjoneringen før oppgjøret etter krigen?
Kanskje var alle motivene medvirkende. Det er på mange måter uinteressant. Bombene viste oss krigens sanne ansikt.  De viste oss at krigens ytterste konsekvens er total ødeleggelse. Av livet. Av våre verdier. Av vår humanitet.   

Og all logikk tilsa i 1945 at nå er det slutt! Vi har lært: Aldri mer Hiroshima – Aldri mer Nagasaki! - Men sånn ble det ikke. Den ”kalde krigens” dynamikk bygde på en logikk om fryktens ”balanse”. Våpenarsenalene ble så store at vi kunne ødelegge alt liv på kloden mange ganger! Det var en fryktens tid for oss som vokste opp i de dager.

Vi er et annet sted i dag, men vi har enda ikke nådd målet. Det er fortsatt atfor store lagre av atomvåpen – og vi har ikke maktet å stanse spredningsfaren.
Det forutsetter en ny politisk vilje i verdenssamfunnet til å ta det siste steget for å bringe atomvåpen ut av verdenshistorien.

Kirken har vært en viktig røst mot atomvåpen. Og det er flere tydelige uttalelser på 50- og 60-tallet. Inspirasjonen var ofte Kirkenes Verdensråd. Uttalelsen fra 1960 avsluttes med et videre perspektiv:
”Kirken vil fortsatt la sin røst lyde mot krigen som en uverdig form for å avgjøre tvistemål mellom nasjonene!”
Atomvåpen er bare en tydeliggjøring av moderne krigførings uhyrligheter. Moralsk sett er det ikke langt mellom ”teppebombing” av tyske byer våren 1945 og katastrofen i Hiroshima og Nagasaki noen måneder senere. Og vi utfordres i dag. Norge er nå en krigførende makt. Vi ble ikke med i Irak, men vi er i Afghanistan. Kirken var sterkt engasjert mot norsk deltakelse i Irak, men vi har sagt lite om Afghanistan.

Men fortsatt gjelder det: ”Krig er en uverdig form for å avgjøre tvistemål i verden!” - Også dagens kriger. Vil vi se hva som faktisk skjer der bombene faller og der krig er blitt løsningen, da påføres uskyldige lidelser og krigføring skaper så sjelden fred!
Krig løser ikke problemer. De skaper bare nye. Hvorfor lærer vi ikke det?  - Også en såkalt krig mot terror vinnes vanskelig med militær makt. Det er vanskelig å bombe istykker menneskelige miljøer som ønsker å skape frykt og bruker vold og terror som sine uttrykksformer.

Kirkens fredsengasjement er i utgangspunktet allmennmenneskelig. ”Alle” ønsker å leve i fred, i trygghet og i frihet. Men kirken har tillegg sterke tekster og bilder fra sin kilde til kunnskap om livet, fra Bibelen. Vi har hørt sterke ord om fred fra Det nye testamentet (Joh 14,27 og 1 Joh 1,5-7) – og vi har sterke og vakre ord fra Det gamle. I Jesajaboka kapitel to står det:
I de siste dager skal det skje at Herrens tempelberg skal stå grunnfestet høyt over alle fjell og løfte seg opp over høydene.
Dit skal alle folkeslag strømme. Mange folk drar av sted og sier: «Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier!»
For Herrens lov skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem. Han skal skifte rett mellom folkeslag, felle dom for mange folk.De skal smi sine sverd om til plogskjær og spydene til vingårdskniver.
Folk skal ikke mer løfte sverd mot folk og ikke lenger lære å føre krig. Kom, Jakobs ætt, la oss vandre i Herrens lys.”

Det er en vakker tekst! Det er vakre bilder. Sånn ønsker vi det skal være mellom oss.
Det er en tekst som er mer enn en eskatologisk endetids drøm, den er samtidig et program! Den viser til en by. Fredens borg, Jerusalem, framstår i dag som et ufredens arnested der tre religioner møtes. Fred på dette stedet vil gi store ringvirkninger. Derfor må det fortsatt være fokus på å skape fred mellom palestiner og israelere, mellom jøder, kristne og muslimer.

Vi merker forgreninger av denne konflikten også hos oss i disse dager. Det er noen som vil ha oss til å tro at vi står overfor en avgjørende kamp mellom islam og kristendom i verden i dag. Vi ble minnet om det 11. september for ti år siden. Og det kom plutselig nær oss i Oslo og på Utøya en fredag for litt over et år siden, 22. juli 2011. Ugjerningsmannens motiv var å vekke oss til kamp islam.

11. september innevarslet USAs krig mot terror. Retorikken var en hatets og gjengjeldelsens retorikk. Heldigvis svarte ikke våre ledere og vårt folk med en hats- og gjengjeldelsesretorikk. 22. juli-ugjeringene ble møtt med en livets retorikk. Nå er det ikke uten videre lett å sammenholde 11. september og 22. juli. Forskjellene er mange, og vi kan bare spekulere over hva som ville ha skjedd om det hadde vært muslimske grupper som sto bak og gjennomførte terrorhandlingene her hos oss.

Men vi kan øve oss i å tenke tanken at det kunne ha vært andre som gjorde det – for spenningene vi i dag opplever i en verden som sliter med mange og store utfordringer, vil kreve mye av oss framover. Fredens og fellesskapets vei, er en vanskelig vei.
Nå har vi kanskje større muligheter enn noen gang til å legge grunnlaget for fred fordi vi lever i en multikulturell verden. Vi møter muslimer både i Lillestrøm og Bodø. En av mine sterkeste opplevelser etter 22.7-krisen, var møtet med den lokale muslimske forsamlingen i Bodø en uke senere. De var usikre og utrygge. Mer enn vanlig. Og derfor ble møtet så sterkt. Vi ønsker alle det samme og vi står sammen som medmennesker om de samme mål: fred, trygghet og frihet.

Veien fram er vanskelig. Men vi må ikke miste fredsvisjonen fra Jesajaboka av syne. Vi må bruke våre ressurser og vårt engasjement til å skape fred og liv – ikke krig og død.

Det er langt fra Jerusalem til Oslo. Det er enda lenger fra Hiroshima til Utøya – selv begge stedene har øy i navnet sitt. Men alle stedsnavnene bærer med seg den samme fredsvisjonen: Freden må vinne rom. Freden må bli virkelighet. Alt dette klinger med når vi på denne dagen gjentar: Aldri mer Hiroshima!  fredag 3. august 2012

Salige er de fattige - preken 22.juli 2012 - kronikk Avisa Nordland


«Salige er de fattige» – fra en preke på 22. juli
Ordene er hentet Bergprekenen. Det var tekst i mange kirker 22. juli i år – på ettårsdagen etter svarte fredagen i fjor da 77 mennesker mistet livet. To av dem fra Bodø.   
Det skremmende for kirken er at gjerningsmannen så sine handlinger som et forsvar for kristendommen. Han hentet sine forbilder fra korstogene og kalte seg selv «Tempelridder».
Denne søndagen gir oss anledning til å si noe om kristendommens sanne vesen. Bergprekenen er et kristendommens verdidokument.
 «Salige er....»  sa Jesus ved begynnelsen av hver av de ni setningene som utgjør den første delen av bergprekenen. «Salig» er litt fremmed for oss. Vi ville vel si: «Heldig» eller «lykkelig». Assosiasjonene går lett til Lottotrekningen på TV. «Den heldige vinneren er…». Så drysser millionene. I vårt samfunn hylles de som har flaks. De som lykkes.  De rike. De friske. De vakre.   
«Salige er …» sier Jesus og kommer med en helt annerledes liste: De fattige, de sørgende, de ydmyke, de barmhjertige….. Hvordan kan Jesus kalle dem salige, heldige, lykkelige? – Nå har ordet salig egentlig mindre med hell å gjøre og mer med det å være hel og ekte. Og vi vet veldig mye om at det ikke kommer an på rikdom, velstand og vellykkethet.
Idealiserer Jesus fattigdommen? Neppe. Men ett av hans gjennomgangstemaer, er at grådighet ødelegger oss som mennesker. Vårt forhold til hverandre og vårt forhold til Gud. Det er tankevekkende og utfordrende. Men Jesus snakker egentlig om de «fattige i ånden».  Det gir andre assosiasjoner. Noe I retning av det å være enkel. Det er også en påminnelse. Å være et helt menneske, et sant menneske er ikke avhengig av intellektuell kapasitet og funksjonsevne. Selv «de enkleste» er ekte mennesker. Hvilke signaler gir ikke det om menneskeverdet! I lovprisningen av de fattige i ånden ligger kimen til vår tids erklæring om menneskerettighetene som nettopp bygger på alle menneskers likeverd!
Vi er de siste dagene blitt minnet romfolkets vanskelig situasjon. Mange betrakter dem som mindreverdig – og mange av dem er svært fattige. Historien forteller om hvordan de er blitt fordrevet og forfulgt, ja, forsøkt utryddet. – I dag er vi et annet sted, men vi ønsker dem ikke i vår nærhet. Vi liker ikke tigging og vårt samfunn kan ikke være Europas sosialkontor, sier noen. Mange er redde for konsekvensene, og dyrker fordommene.  Løsningen er for mange bortvisning. –
Men er vi da innenfor den verdihorisont Jesus angir? For han framstiller de fattige som viktige og verdifulle. De er mennesker som Gud setter høyt – og som vi skal forholde oss til som sådan!
Jesus snur vår innebygde verdiskala på hode – med de største konsekvensene for vår måte å møte mennesker på. Alle mennesker! Også tiggere som provoserer oss.
En saligprisning til: «Salige er de barmhjertige». - Barmhjertig!  – Smak på ordet. Det betyr egentlig «hjerte for de arme/fattige». Barmhjertighet er et stort ord i Bibelen. «Den barmhjertige samaritan» er en hovedfortelling. Samaritanene hørte ikke hjem i det samfunnet Jesus var en del av. De var annerledes og motbydelige. Likevel gjør Jesus en av dem til ideal. Å ha hjerte for de svake er et grunnprinsipp i alle bibelsk etikk. I all kristen moral.
Og Bibelens store budskap er at Gud er barmhjertig. Mot oss. Vi er alle, når alt kommer til alt, egentlig fattige i forhold til de store spørsmålene i tilværelsen.  Jesus var Guds nærvær. Han ble et ikon, et bilde, på Gud selv. Og det er han fortsatt. Den svarteste fredagen i menneskene historie var langfredag. Jesu død viser oss en kjærlighet som er sterkere enn dødens mørke, og en barmhjertighet som er varmere enn fryktens kulde.
«Salige er de som sørger» sier Jesus. Det er ingen idyllisering av sorgen. Det er ingen bagatellisering av smerten. Det er tvert i mot et ord om å ta sorgen på alvor med en visjon om at en dag skal håpet om lykke og salighet bli virkelighet. Et slikt håp er kirkens grunnvoll.
Biskop Tor B Jørgensen

Når ordene krymper - Kronikk i klassekampen 1 aug

Når ordene krymper
Åpenhet, mangfold, toleranse, humanitet, fellesskap, omsorg. Det er blitt vår 22. juli-retorikk.  Det var viktig for ett år siden. Ordene ble gjentatt i år. Men da stemte det liksom ikke helt. Det ligger et år i mellom.  Og ordene har fått prøvet sin kraft. I fjor bar de med seg visjonen om et varmere og mer medmenneskelig samfunn, for de var noe mer enn en viktig følelsesladet protest mot ugjerningsmannens handlinger og verdensbilde. Ordet håp tilhørte den retoriske buketten fra 22. juli.  Jeg bar på et konkret håp for noen enkeltmennesker. Blant annet for Leah, Behrooz og Roberto. De to første bodde begge i Norge 22. juli fjor. De kjente varmen fra den massive mobiliseringen for det medmenneskelige samfunnet i dagene som fulgte. I dag befinner de seg i Italia og Tyrkia. Leah ble sendt ut i påskeuka. Behrooz allerede i januar.
Leah er trafficking-offer fra Nigeria. Hun ble lurt til Europa som ung jente for å bli frisør og få seg utdanning. Hun ble umiddelbart sendt på gata i en italiensk by. For et par år siden måtte hennes «mama» rømme Italia og dro til Norge. Leah ble tvunget med. I Oslo hoppet hun til slutt av og fikk tilhold på krisesenteret i Bodø. Trafficking-industrien er noe av den styggeste og mest nedverdigende virksomhet som finnes. Det er laget store programmer for å stanse den i Europa. Norge har en handlingsplan. Etter 22. juli bar jeg på et enkelt håp om at de store ordene om humanitet og omsorg skulle bety noe også for Leah. Men hun ble, etter regelverket, sendt tilbake til Italia, landet hun først kom til i Europa. Nå kan det gjøres unntak fra Dublin-prinsippene, men Norge ønsket ikke det. I Italia har det skjedd lite med og for Leah. Italia har langt større problemer med innvandring enn Norge – og de har mye mindre ressurser. Hvorfor kan ikke Norge åpne for å gi slike ofre en «systemmessig» oppreisning ved å gi dem opphold, i tråd med ord om medmenneskelighet og respekt.
Behrooz ble kristen i Skandinavia. Jeg ble kjent med han mens han bodde i Mossjøen og drømte om et nytt og fritt liv i Norge.  Norske utlendingsmyndigheter tok ikke overbevisningen hans på alvor. Konvertitter kan leve i fred i Iran om de ikke blir utagerende ledere. Behrooz er kanskje ingen ledertype, men han er reflekterende og utadvendt samtalepartner. Han har skrevet en del på internett om sin tro og sine idealer. Han ble møtt av iranske myndigheter på flyplassen og fikk en røff behandling noen dager før han ble satt fri med trusler om videre oppfølging. Han flyktet til Tyrkia og søker om flyktningstatus i FN-systemet. Det tar tid. Han er helt overlatt til seg selv. Uten jobb. I en usikker og nedbrytende venteprosess. Norge tok feil. Det viste seg å være farlig for han å returnere til Iran. Men Norge tar ikke feil. I alle fall er det ingen myndighet som vil se på saken. Om Behrooz forgår, spiller tilsynelatende ingen rolle. Men hvor ble det av medmenneskeligheten og respekten?

Ordene 22. juli ble formulert av politikere som har hatt mulighet til å fylle dem med innhold. I innvandringsspørsmål har vi sett liten vilje til nytenkning i medmenneskelighetens og åpenhetens navn.  Den varmende retorikken har blitt borte i et kaldt gufs fra ord som likebehandling, regelverk og konsekvenser. Men vi vet at det dreier seg om politisk vilje. For det dreier seg om skjønn. De store ordene om humanitet og medmenneskelighet blir overkjørt av innvandringspolitiske hensyn. De som tenker valgtaktisk har sannsynligvis rett. En mer menneskevennlig innvandringspolitikk, er ingen vinnersak. Ordene som fikk så stor, folkelig oppslutning i dagene etter den 2. juli i fjor, har ikke ført til avgjørende endringer i folks forhold til asylsøkere og andre fremmede.
Og det er her Roberto kommer inn. Han er ikke asylsøker. Han er arbeider. Hardt arbeidende. Han begynte å bruke navnet Roberto da han var sesongarbeider i Italia. Egentlig heter han noe annet. Han dro til Italia etter at storplantasjene tid var forbi i hans eget hjemland Romania. En sommer som drueplukker i Italia gav sårt tiltrengte inntekter. Så lenge det varte. Nå er alle arbeidsmuligheter forbi og tigging er blitt hovedernæring. Stadig lenger nord i Europa. Han kom med sitt følge, sju i alt, til Bodø.  Deres måte å finne nattely på er ikke etter våre regler, og forholdene skal ikke legges til rette for det heller. For vi ønsker ikke å ha tiggere i vår nærhet. Folkerøstens hets mot romfolk har vært hjerteskjærende. Politikeres avvisning tankevekkende. Det var rart å høre repetisjonen av de store og gode ordene under konserten på Rådhusplassen i Oslo den 22. juli i år, mens kommentarfeltene i vår lokale avis renner over med onde ord.
Det er tankevekkende at ugjerningsmannen den 22. juli i fjor nettopp så innvandring og multikulturalitet som den store faren for Norge og Europa. Han var ikke en blind terrorist som på impuls gikk amok i et teater og skjøt vilt rundt seg. Han planla en krig han mente var nødvendig: mot islamisering og mot politikere som legger landet vårt åpent for muslimer og andre fremmede. Dette verdensbildet ble avvist gjennom de gode ordene fra dagene etter 22. juli i fjor. Ett år etter er det som ordene har mistet sin kraft.  De omfatter i alle fall ikke asylsøkere og underprivilegerte. Og da er vi ikke kommet så mye lenger?
Tor B Jørgensen