onsdag 28. august 2013

KLIMAVALG 2013


Menneskene truer balansen i naturen og klimaet endres. De fattige rammes hardets, men framtida er usikker for alle. Nå er det mange som ser behovet for endring. Klimavalg 2013 ber hver enkelt velger prioritere klimaperspektivet ved årets valg. 

Naturen er gavemild. Mennesket er avhengig av naturen. Mennesket er en del av naturen. Naturen er sårbar. Ressursene er begrenset. Og menneskene truer balansen i naturen. Forskernes konklusjoner er rimelig entydige. Klimaet endres fordi vi brenner av for mye fossil energi, olje, gass, kull. Klimaet er i ulage. Ekstremvær både som tørke og tyfon rammer med ny styrke. De fattigste i verden rammes hardest. Men framtida er usikker for alle.

Klimautfordringen er i dag en totalutfordring for det menneskelige fellesskap. Klimaet utfordrer til nytenkning. Vi må finne nye energiløsninger. Vi må skape et forbruksmønster som er bærekraftig og fordelingsmekanismer som tar fattigdommen i verden på alvor. Det norske perspektivet blendes av vår avhengighet av petroøkonomien. Norge kan vise til et sterkt internasjonalt klimaengasjement. Vi er rike nok til det. Norge anerkjennes som en klimamakt. Men viljen til omstilling i egen energipolitikk og eget forbruksmønster, er langt mindre tydelig. Mange ser dette. Også politikere. Men valgets logikk er velstandsvekst og økt forbruk. Alternativene framstår ikke som tydelige og nødvendige. I alle fall ikke nå!  

I et historisk perspektiv er det mange viktige endringer som i sin tid ble oppfattet som umulige. Ofte i et komplisert samspill mellom kulturelle  konvensjoner, sosiale privilegier og økonomiske interesser. I år feirer 100-års jubileet for kvinnelig stemmerett. Det var lenge et kontroversielt spørsmål. Det ble ansett som unaturlig og unødvendig av den politiske og sosiale maktelite. Til slutt ble  undertrykkelse og tilsidesettelse av kvinner et viktig moralsk og politisk problem. Et annet eksempel er røykeloven. Tunge næringsinteresser og lange, kulturelle mønstre hadde gjort røyking til en akseptert og nødvendig del av det offentlige sosiale liv. På tross av dokumenterbar helsefare. Til slutt ble kunnskapen for overveldende og endringer lovfestet. Og ingen angrer på det.

Vi mangler noe av denne typen moralsk og etisk trykk i dagens politiske klimadebatt. Trykket som kan danne grunnlag for handling. Klimaspørsmålene blir lett til et spørsmål om teknikk og beregningsmodeller. Det er håndterbart men samtidig tåkeleggende. Det tar bort fokus fra de nødvendige grepene i vår egen, nære klimapolitikk, i våre egne økonomiske modeller og i vårt eget forbruksmønster.

Nå er det mange som ser behovet for endring. Klimavalg 2013 er en bred allianse som har arbeidet for å få et klimafokus i årets valgkamp. Når vi nå nærmer oss valget, ber den hver enkelt velger ta med klimaperspektivet inn i sitt politiske regnskap. Lørdag 24. august markeres Klimavalg 2013 mange steder i landet.

Kirken en aktiv klimaaktør. Mange har kritisert kirken for å blande seg inn i politikk. Klimavalg er en sak for miljøorganisasjonene, hevdes det. Kirken er en annen type organisasjon. Kirkens klimaengasjement, blir opplevd som en moralsk dom over samfunnsnyttig virksomhet. Dette er viktige og vanskelige spørsmål. Det er riktig at kirken er noe mer og noe annen enn en miljøorganisasjon. Kirken feller ikke dom over ærlig og ansvarlig virksomhet. Kirken er der for alle mennesker. Den kan ikke identifiseres med et politisk parti, eller en politisk retning. 

Samtidig har kirken et eget trosgrunnlag som medfører et kritisk blikk på et hvert samfunn. I dette inngår grådighet og makt og egen kulturs blindhet som ofte overser urett og legitimerer urettferdighet. Som lett preges av kortsiktige interesser uten å se langsiktige konsekvenser. I dette regnskapet hører hensynet til naturen med. Naturen er i et kirkelig perspektiv en guddommelige gave. Det skal forvaltes til beste for det globale menneskelige fellesskap også i et framtidsperspektiv. Engasjementet for mennesket, livet og skaperverket, deler kirken med mange som ikke deler kirkens tro. Derfor er kirken med i Klimavalg 2013. Og derfor vil kirken fortsette å arbeide for holdningsendringer som skape grunnlag for en bærekraftig og fremtidsrettet klimapolitikk også etter valget. Klimaspørsmålet er et dypt moralsk spørsmål. Det haster med å finne de politiske løsningene.