onsdag 3. mai 2017

1.MAIPREKEN I BEKKELAGET KIRKE 2017: BARMHJERTIGHET OG RETTFERDIGHET


PREKEN 1.MAI – BEKKELAGET KIRKE 2017 – Luk 6,31-36; Jes 58,6-10 (1Joh 4,16-21)

2017 er et jubileumsår! I vår kirke er vi opptatt av Luther. Det er 500 år siden reformasjonsprosessen startet med tesene mot avlat i 1517.

Og siden vi feirer 1. mai la oss bare minne at 1917 var det store revolusjonsåret. Tsarens Russland ble til Lenins og Stalins Sovjetunionen. Det feires vel av forståelige grunner ikke av så mange i dag

Men fordi vi fortsatt feirer 1. mai i Norge, så la oss minne om at det i år er 70 år siden denne dagen første gang ble feiret som en offentlig høytidsdag i vårt land. 1. mai hadde vært den internasjonale sosialistbevegelsens markeringsdag fra slutten av 1880-åra. Allerede 1890 gikk det første 1.maitoget ut fra Youngstorget her. Med det radikale kravet om 8-timersdag: 8 timers arbeid, 8 timers hvile og 8 timers frihet. Arbeidernes kamp dreide seg om mer enn arbeidstid. Den dreide seg om livskvalitet og det vi i dag kaller menneskeverd.   

Begeistringen for den nye høytidsdagen, som Arbeiderpartiet innførte i 1947, var nok ikke like stor i alle deler av samfunnet – og den har hatt vanskelig for å etablere seg som kirkelig høytidsdag.

Kirken og arbeiderbevegelsen har hatt et anstrengt forhold opp igjennom tiden, selv om det er viktig å ha et nyansert syn på denne spenningen. Dagens prekentekst bringer oss rett inn i sentrum av dette spenningsforholdet. Den er hentet fra sletteprekenen til Lukas. Hans utgave av bergprekenen.

Det er en radikal tale. Og hos Lukas tydeligere fokusert mot sosiale forhold.

For det første: Jesus sier radikale ting om forholdet mellom mennesker. Du skal elske dine fiender! 

Der en stor utfordring i et reformasjonsjubileum: Luther hatet kanskje ikke pave Leo X personlig, men du verden så mye hatspråk og liderlige karikaturtegninger det ble av hans identifikasjon av paven som selveste Anti-Krist! Tenk om Luther hadde skapt et kjærlighetens språk i forhold til sine meningsmotstandere og kirkepolitiske fiender! Da hadde verden sett annerledes ut! Ikke bare i kirkenes verden, men også i samfunnet vårt.

For det andre: Jesus sier radikale ting om rikdom, penger og renter: «lån bort uten å vente noe igjen!» sier han her - og tenk om kristenheten hadde fulgt Jesus! –  Her var Luther faktisk delvis på linje med Jesus: Han var motstander av åger-renter, det vil si at du skulle kunne tjene på utlån!  Og da den moderne industrialismen og kapitalisme for alvor slo inn i vårt land var faktisk mange prester kritiske, og forsvarte arbeidernes rettigheter mot de pengegriske kapitalistene. - Det ble betydelig vanskeligere etter revolusjonen i Russland i 1917.

Et tredje tema som har hatt stor symbolverdi som splittelsestegn hele vegen, er kirkas snakk om barmhjertighet. Jesus stiller det opp som en hovedsetning i teksten vår. Som et ideal: «Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig». Arbeiderbevegelsen har aldr likt begrepet barmhjertighet for det har bekreftet maktforholdet mellom de som har og de som ikke har. Slik ordet er blitt forstått også i kirka. Som en kjent Oslo-prest sa før forrige århundreskifte: «Er det velgjørende for mottakeren av en gave å beveges til takknemlighet, så er det ikke mindre velgjørende for giveren å øve barmhjertighet» (Korgh-Tonning).

Å være gjenstand for andres barmhjertighet skaper gjeld: takknemlighetsgjeld. Også takknemlighetsgjeld skaper avhengighet. Den sementerer makt- og avmaktsrelasjoner. Arbeiderbevegelsen har villet vekk fra barmhjertighetens onde sirkel og klamme hånd – og har krevd rettferdighet: Som anstendig lønn for sin del av produksjonutbyttet. Som sikring av sine livsbetingelser i form av fritid og hvile.

I første omgang sto det om offentlig fattighjelp. Kirkens kritikk var ganske massiv: Å bryte det naturlige båndet mellom rike og fattige, svekker de fattige fordi det utdyper de sosiale forskjellene, og skaper sosial uro og splittelse i folket.

Fra kirkens side var konklusjonen klar: Nettopp det personlige forholdet mellom den trengende og den givende er en avgjørende forutsetning for det gode samfunnet. Sett fra arbeiderbevegelsens side var det derimot slik at barmhjertigheten ble stående i vegen for rettferdigheten nettopp ved et slikt personlig forhold.

Dette var ikke bare en førkrigsdebatt. Bare så det er sagt. Vi finner det faktisk igjen for eksempel hos den kjente biskopen fra krigens dager, Eivind Berggrav. Han var svært skeptisk til den modernisert utgave av offentlig fattighjelp, nemlig ambisjonen om en statlig drevet velferdsstat. Den manglet nettopp barmhjertighetens indre varme. Berggrav ønsket å bygge ut det private og frivillige omsorgsarbeidet, med den kirkelige diakonien som en avgjørende drivkraft – for hele samfunnsveven.

Og vi kan konkludere: Så er de da fiender disse to: barmhjertigheten og rettferdigheten?  Og med det undergraves også vår tro på Guds barmhjertighet? For Jesus sa jo: «Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig»? – Men sånn kan det jo ikke være. Er det da ikke heller stikk motsatt? Kirkas problem er ikke at den fokuserer på barmhjertighet. Problemet er at den ikke har tatt Guds barmhjertighet på alvor – og henfalt til et samfunnssyn som har bekreftet maktforhold og skapt avhengighet og urettferdighet.

For Gud vil rettferdighet. Hans barmhjertighet kan ikke løsrives fra rettferdighet mellom mennesker. «Som dere vil andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem». Ordene om fiendekjærlighet er det mest radikale uttrykk for dette. Ordene om ikke å be om å få igjen penger du låner ut er en praktisk og dramatisk konsekvens.

Og hørte dere ikke det vi leste fra Jesajaboka – om fasten – det alvorligste, menneskelige forsøket på å stille seg inn under Guds vilje. Men det dreier seg ikke om kortvarige fromhetsøvelser hvor jeg og mine ting og mine følelser står i sentrum:

Det dreier seg om å: Løse urettferdige lenker. Sprenge båndene i åket. Sette undertrykte fri. Dele brød med sultne. La hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Se til den nakne og kle han.    

Det er som å høre Jesu egen programtale da han stiller opp i synagogen i Nasaret (kap 4) og leser fra den samme Jesajaboka: «Herrens ånd er over meg og jeg skal forkynne godt budskap for fattige. Han har sendt meg til å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri – og rope ut et nådens år fra Herren»

Har dere tenkt på hva det norske begrepet barmhjertighet egentlig betyr? Jeg har alltid tenkt: Barm og hjerte: Skikkelig heftige følelser altså inne i meg. Barmhjertighet har en litt mer komplisert etymologi:  be.., er en forstavelse som betyr for/til, ..arm betyr fattig, og hjertet er mer enn følelser, det er hele registeret: følelser, kunnskap, innsikt, holdninger, vilje, handlinger

Fra gresken som Lukas skriver, betyr det mer å lide med – klage med – rope og handle for å forandre. Barmhjertighet har noe med identifikasjon å gjøre. Den sier noe om ståsted. Ikke ovenfra og utenfra. Men nedenfra og innenfra.

Det dreier seg om å ha hjerte for eller med den fattige som da bare ikke er den som har dårlig råd, men som er utafor, den undertrykte, den blinde, den nakne, den sultne, den hjemløse, den fremmede. Så vidt er ordet.

Det er et sånt hjerte den barmhjertige Gud har! Og det er sånt hjerte Gud vil vi skal ha. Og her kommer et paradoks inn: For Gud spør faktisk ikke etter følelsene til den barmhjertige! Heller ikke hvilken tro han eller hun har. Heller ikke hvilke motiver hun har.

Det er jo hele poenget med fortellingen om den barmhjertige samaritan (kap 10). Jesus gjør en uren, uglesett og fremmed outsider til helten i fortellingen om hva det vil si å være den gode naboen – den gode nesten.  – I dag ville det ha vært en muslim…? For hundre år siden en «ussel» arbeider.

Kanskje ville forholdet til arbeiderbevegelsen vært en annen i vår historie om kirka hadde representert en slik type barmhjertighet…. En kirke som ville ha sett virkeligheten nedenfra. En kirke som ikke bekreftet makt og avmakt, men som hadde gitt de maktesløs oppreisning, likeverd, frihet. Rettferdighet. For barmhjertigheten er ikke rettferdighetens fiende. Barmhjertigheten er rettferdighetenes innerste og dypeste kilde – for den ser og forstår «de fattiges» virkelighet og trår inn i den! Den solidariserer seg med den.

Som Gud har vist sin barmhjertighet ved å trå inn i vår verden gjennom Jesus Kristus. Påskens dramatiske mysterium, som vi fortsatt lever i, er nettopp den guddommelige barmhjertighetens og rettferdighetens dypeste mysterium.

Vi kan ønske historien annerledes. Luthers historiske fremferd hefter det mye ubehag ved. Den sosialistiske revolusjonen ble et kaldt, autoritært undertrykkelsesregime. Kirka skulle møtt arbeiderbevegelsen på en annen måte. Kirka skulle ha sett tydeligere det rettmessige i et krav om en velferdsstat som omfattet alle - uten å skape den personlige takknemlighetsgjelda.

Og i dag? Vi er kommet langt – med rettferdig ordninger for det meste og for de fleste i landet vårt. Norge er kåret som verdens lykkeligste land. Og mange føler vi ikke trenger 1. mai lenger. Men vi trenger 1. mai for å reise radikale spørsmål: Har grådighet tatt overhånd? Er utbytte og profitt er blitt viktigere enn medmenneskelighet og vilje til å dele, ja fordele våre goder?  Er vi blitt selvopptatte livsnytere som lukker «hjertene» og ikke lenger ser uretten som store deler av menneskeheten rammens av og ikke hører ropet fra et skaperverk med pustebesvær. Er vi blitt redde og proteksjonistiske? For framtida? For flyktninger og innvandrere? Det siste er tankevekkende nok en tapersak i dagens politiske klima.

Her kunne jeg tale meg varm: Om mennesker i blant oss som norske myndigheter nekter eksisterer. Mennesker i Limbo, ureturnerbare og papirløse. For sånn tolkes lovene våre når rettferdigheten mister sin forankring i barmhjertigheten.

Derfor er 1.mai viktig. Også for kirka. 1.mai er en påminning om at vi skal høre de rop og se den nød som Gud ser og være medmennesker i solidaritet og nestekjærlighet. Utvikle og styrke rettferdigheten. Det utfordrer Jesus oss til med de sterke ordene om barmhjertighet: «Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig».

God 1. mai!

Evangelieteksten for 1.mai: "Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem. At dere elsker dem som elsker dere, er det noe å takke dere for? Selv synderne elsker dem de selv blir elsket av. Og om dere gjør godt mot dem som gjør godt mot dere, er det noe å takke dere for? Selv synderne elsker dem de selv blir elsket av. Og om dere låner ut til dem dere venter å få igjen av, er det noe å takke dere for? Også syndere låner til syndere for å få like mye igjen. Nei, elsk dere fiender, gjør godt og lån bort uten å vente noe igjen. Da skal lønnen deres bli stor, og dere skal være Den høyestes barn. For han er god mot de utakknemlige og onde. Vær barmhjertig, slik deres Far er barmhjertig."
Ellers viser jeg til to viktige bøker:
Nils Ivar Agøy: Kirken og arbeiderbevgelsen - Spenninger, skuffelser, håp. Tiden fram til 1940
Aud V. Tønnessen: "..et trygt og godt hjem for alle"? Kirkelederes kritikk av velferdsstaten etter 1945.

57 kommentarer:

Unknown sa...

GOD DAG,
 
Vi tilbyr private, kommersielle og personlige lån med svært små årlige rentesatser så lavt som 0,5% i løpet av 1 år til 20 år tilbakebetalingen varighet periode til noen del av verden. Vi gir ut lån i størrelsesorden $ 10.000 dollar til $ 150.000.000 dollar Våre lån er godt sikret for maksimal sikkerhet er vår prioritet.
 
VIL DU LOSSE SLEEP AT NIGHTS WORRYING HVORDAN FÅ ET LEGIT LOAN LENDER? BYGGER DU DIN FINGERNAILS TIL QUICK? I stedet for å slå deg selv opp, ring CINDY LOAN INVESTMENT NÅ, LÅN SPESIALISTER SOM HJELP STOP DÅRLIG KREDIT HISTORY, Å OPPNEVERE EN VIN-VIN LØSNING som er vår misjon.

Interesserte personer bør fylle ut søknadsskjemaet under. E-post oss med:
 
NAVN:
KJØNN:
LAND:
Beløp du trenger:
VARIGHET:
TELEFONNUMMER:
 
TAKK FOR SAMARBEIDET

mary judy lån service selskap
E-POST: mary.judy555@gmail.com

Unknown sa...

God dag,

Jeg er Mrs. Mary Judy, en privat lånegiver, som gir utlån i en svært lav rente på 2%. Vi gir ut alle slags lån som Opplæringslån, Forretningslån, Boliglån, Landbrukslån, Personlig lån, Billån og andre gode grunner, jeg gir også ut lån fra rang på $ 50,000USD- $ 100,000,000.00USD til en 2% rente. Varighet på 1 til 15 år, avhengig av hvor mye du trenger som lån. Gå tilbake til oss for mer informasjon via: mary.judy555@gmail.com

Kontakt for mer informasjon:
Med vennlig hilsen
Mrs. Mary Judy
CEO / President
E-post: mary.judy555@gmail.com

Unknown sa...

Kjære investorer / finanssøkere.

Vi er en registrert privat investorer / långiver, trenger du finansiell assistanse? Er du i økonomisk rot eller gjeld? Vi tilbyr lån til 3% rente innen 1 år til 30 år tilbakebetaling varighet periode til enkeltpersoner og selskaper som trenger økonomisk hjelp og til noen deler av verden.Vi gir ut lån som spenner fra $ 5000 til $ 500.000.000, VALUTA: USD, CAD, KWD, OMR, SGD, RUB, GBP, AUD, MYR, ZAR, IDR, UAH, PHP, MUR, EURO. Våre lån er godt forsikret for maksimal sikkerhet er vår prioritet, mister du søvn om natten og bekymrer deg for hvordan du får en legit lån utlåner? Er du i fattigdom? Trenger du økonomisk assistanse (LOAN) for å sette opp en bedrift? Vi kan hjelpe deg økonomisk.

Interesserte enkeltpersoner eller firmaer bør kontakte oss via: E-post: {mary.judy555@gmail.com}

Fullt navn:
Beløp som trengs:
Lånets varighet:
Formålet med lån:
Kontakt nummer:
Land:
Stat:
Kjønn:
hilsen

Du er i Service,
Mrs. Mary Judy
E-post: (mary.judy555@gmail.com)

Unknown sa...

Vitnesbyrd om hvordan livet mitt ble transformert (mary.judy555@gmail.com)

Hei venner!!! Jeg heter Anette Anita Ann. jeg vil vitne om den gode låneutlåner som viste meg lys etter at jeg ble lurt av 2 forskjellige internasjonal internasjonal utlåner, de lover alle å gi meg et lån etter at jeg har betalt mange avgifter som gir ingenting og utgjorde ingen positive resultater. jeg mistet mine harde tjene penger og det var totalt 8000USD. En dag da jeg surfer på Internett, så jeg frustrert da jeg kom over en vitnesbyrdskvinne som også ble scammed og til slutt knyttet til et legitimt lånefirma kalt Mary Judy Financial Loan Service og e-post (mary.judy555@gmail.com) hvor hun endelig fikk lånet hennes, så jeg bestemte meg for å kontakte det samme lånefirmaet og deretter fortalte dem historien min om hvordan jeg har blitt scammed av 2 forskjellige långivere som gjorde noe annet enn å lære meg mer smerte. Jeg forklarer for virksomheten via post og alt de fortalte meg var å gråte ikke mer fordi jeg vil få lånet mitt i deres firma, og jeg har også gjort det riktige valget om å kontakte dem. Jeg fylte på søknadsskjemaet og fortsatte med alt som ble bedt om meg, og til mitt sjokk fikk jeg et lån på $ 65,000.00 Dollars av dette flotte selskapet (Mary Judy Loan Service) ledet av fru Mary Judy Gud fryktende kvinne og her er jeg i dag glad fordi dette selskapet har gitt meg et lån så jeg gjorde et løfte til meg selv at jeg vil fortsette å vitne på internett om hvordan jeg fikk lånet mitt. Trenger du et lån raskt? vennligst kontakt dette flotte firmaet nå for lånet ditt via e-post: (mary.judy555@gmail.com) hun er snill oppmuntre. Lykke til.

Unknown sa...

TESTIMONY OF HOW I GJORT MIN LÅN FRA EN LEGIT LÅN LÅNER

Jeg heter Daniel Egil Einar, en borger i Bergen. Jeg har blitt scammed av 4 forskjellige internasjonal internasjonal utlåner, de lover alle å gi meg et lån etter at jeg har betalt flere avgifter som ikke gir noe og utgjorde ikke noe positivt resultat. jeg mistet mine harde tjene penger. En dag da jeg surfer på internett med tårer i øynene, kom jeg over et vitnesbyrd om mannen som også ble scammed og til slutt ble knyttet til et legitimt lån selskap som heter MARY JUDY LOAN SERVICES (mary.judy555@gmail.com) hvor han endelig fikk lånet hans, så jeg bestemte meg for å kontakte det samme lånefirmaet og deretter fortalte dem historien min om hvordan jeg har blitt scammed av 4 forskjellige lån långivere som gjorde noe annet enn å få meg mer smerte. Jeg forklarer for virksomheten via post og alt de fortalte meg var å gråte ikke mer fordi jeg vil få lånet mitt i deres firma, og jeg har også gjort det riktige valget om å kontakte dem. Jeg fylte på søknadsskjemaet og fortsatte med alt som ble bedt om meg, og jeg fikk et lån på $ 270,000.00 Dollars av dette flotte firmaet (MARY JUDY LOAN SERVICES), administrert av Gary Mark, og her er jeg glad i dag fordi MARY JUDY LOAN TJENESTER har gitt meg et lån, så jeg gjorde et løfte til meg selv at jeg vil fortsette å vitne på internett om hvordan jeg fikk lånet mitt. Trenger du et lån snarest vennligst kontakt MARY JUDY LOAN SERVICES nå for lånet ditt via e-post: mary.judy555@gmail.com

KONTAKT
MARY JUDY LOAN SERVICES
E-post: mary.judy555@gmail.com

Unknown sa...

Jeg lover å dele dette låns vitnesbyrd på grunn av gudfavn i mitt liv

Hallo,
 
 Jeg er Cathrine Cecilie Eli, som for tiden bor i Nordland, Norge. Jeg er enke i øyeblikket med fire barn og jeg ble sittende fast i en økonomisk situasjon i mai 2015 og jeg trengte å refinansiere og betale regningene mine. Jeg prøvde å søke lån fra ulike lånefirmaer både privat og bedrift, men aldri med suksess, og de fleste banker nektet min kreditt. Men som Gud ville ha det, ble jeg introdusert til en Guds kvinne som en privat låneutlåner som ga meg et lån på 850 000 USD, og ??i dag er en bedriftseier og mine barn har det bra i øyeblikket, hvis du må kontakte et firma med referanse til sikring av et lån uten sikkerhet, ingen kredittsjekk, ingen co-signer med bare 3% rente og bedre tilbakebetaling planer og tidsplan, vennligst kontakt Mrs Mary Judy (mary.judy555@gmail.com) Han vet ikke det som gjør dette, men jeg er så glad nå, og jeg bestemte meg for å la folk få vite mer om henne, og jeg vil at Gud skal velsigne henne mer. Du kan kontakte henne via sin epost: mary.judy555@gmail.com

Unknown sa...

TESTIMONI PÅ HVORDAN HAR DU MITT LÅN

God dag, jeg heter Frank Fredrik Frode Jeg er statsborger i Egersund Rogaland Jeg vil vitne om den gode Lånutlåner som viste meg lys etter å ha blitt bedraget av 4 forskjellige internasjonal utlåner, de lover alle å gi meg et lån etter får meg til å betale mange avgifter som ikke gir noe og utgjør ikke noe positivt resultat. jeg mistet mine harde tjene penger og det var totalt 10.000USD. En dag da jeg surfer på internett, så jeg forundret meg når jeg kom over et vitnesbyrd som også ble scammed og til slutt knyttet til et legitimt låneselskap som heter MARY JUDY LOAN SERVICE (mary.judy555@gmail.com) hvor han endelig fikk sin lån, så jeg bestemte meg for å kontakte det samme lånet selskapet og deretter fortalte dem historien min om hvordan jeg har blitt scammed av 4 forskjellige långivere som gjorde noe annet enn å lære meg mer smerte. Jeg forklarer for virksomheten via post og alt de fortalte meg var å gråte ikke mer fordi jeg vil få lånet mitt i deres firma, og jeg har også gjort det riktige valget om å kontakte dem. Jeg fylte på søknadsskjemaet og fortsatte med alt som ble forespurt om meg, og jeg fikk et lån på $ 600,000.00 Dollars av dette store firmaet (MARY JUDY LOAN SERVICE} administrert av Mary JUDY og her er jeg i dag lykkelig med familien min fordi MARY JUDY LOAN SERVICE har gitt meg et lån, så jeg gjorde et løfte til meg selv at jeg vil fortsette å vitne på internett om hvordan jeg fikk lånet mitt. Har du behov for et lån raskt? Vennligst kontakt MARY JUDY LOAN SERVICE nå for lånet ditt via e-post: (mary.judy555@gmail.com) Jeg tror at andre mennesker også gir vitnesbyrd om samme ærlige utlåner

Unknown sa...

vitnesbyrd om hvordan jeg fikk lånet mitt

  Hei Mitt navn er Marius Martin Morten

Hei Mitt navn er Marius Martin Morten Jeg vil takke MRS MARY JUDY LOAN SERVICE for å hjelpe meg med min lånefond på $ 50,000.00 etter å ha blitt svindlet så lenge hvis du er interessert i et lån, vennligst kontakt ham slik at han også kan hjelpe deg med hans lånet tar ikke lang tid i 24 timer når lånet mitt var på kontoen min alle som trenger et presserende og betrodd lån, bør kontakte ham nå han er en gud sendt og en god person hans e-post: mary.judy555@gmail.com Jeg er glad for dele dette vitnesbyrdet på internett fordi han hjalp meg hvis du virkelig trenger hjelp uten å ha blitt scammed som jeg ble scammed dette er riktig lån selskapet å kontakte: Email: mary.judy555@gmail.com

Unknown sa...

vitnesbyrd om livet mitt på hvordan jeg fikk lånet mitt


Mitt navn er Irene Janne Jenny Jeg bor i Norge Bodø og livet er vel verdt å leve komfortabelt for meg og min familie nå og egentlig har aldri sett godhet vist meg så mye i mitt liv som jeg er en mor som sliter med tre barn, og jeg har har gjennomgått et problem så alvorlig som mannen min fant en forferdelig ulykke sist to uker, og legene sier at han må gjennomgå en delikat kirurgi for at han skal kunne gå igjen og jeg ikke kunne betale regningene, da gikk operasjonen din til banken for å låne og avvise meg og si at jeg ikke har kredittkort, derfra løper jeg til min far, og han var ikke i stand til å hjelpe, da da jeg surfer gjennom yahoo svar og emne, og jeg kom over en utlåner, Mary Judy, tilbyr lån til rimelig rente og jeg har hørt om så mange svindel på internett, men i denne desperate situasjonen hadde jeg ikke annet valg enn å gi det et forsøk og overraskende det var alt som en drøm, jeg fikk en lån på 150.000 euro og jeg betalte for min mann kirurgi og takk Gud i dag er bra, og du kan gå og jobber og byrden er lengre så mye på meg mer, og vi kan mate godt og familien min er glad i dag, og jeg sa til meg selv at jeg vil sørge høyt i verden av Guds underverk til meg gjennom denne utlåner GUD frykt fru, Mary Judy, og jeg vil råde noen i ekte og seriøst lånbehov for å kontakte denne gudfryktige kvinnen på (mary.judy555@gmail.com) gjennom .. og jeg vil ha dere alle å be for denne kvinnen for meg.

Takk
E-post: mary.judy555@gmail.com

Unknown sa...

Hei alle sammen

Mitt navn er Kirsten Robert Roger, jeg er her for å vitne om hvordan jeg fikk boliglånet mitt fra MARY JUDY LOAN SERVICE etter at jeg søkt flere ganger fra ulike boliglån långivere. Jeg hadde behov for et presserende boliglån for å starte en bedrift, og jeg søkte fra ulike boliglån långivere som lovte å hjelpe, men de ga meg aldri boliglånet. Inntil en venn av meg introduserte meg til MRS MARY JUDY som lovte å hjelpe meg og faktisk han gjorde som han lovet uten noen form for forsinkelse. Jeg trodde aldri at det fortsatt er pålitelige boliglånsgivere før jeg møtte MRS MARY JUDY, som faktisk er hjulpet med boliglånet og forandret min tro. Jeg vet ikke om du på noen måte trenger et ekte og presserende boliglån, kan du kontakte MARY JUDY LOAN SERVICE via firmaets e-postadresse: mary.judy555@gmail.com

klay thompson sa...

Er du en forretningsmann eller kvinne? Trenger du penger til å starte opp din egen bedrift? Har du behov for lån for å betale inn gjeld eller betale for regningene dine eller starte en fin bedrift? Trenger du midler til å finansiere prosjektet ditt? E-post: (trustfunds804@outlook.com) Vi tilbyr garantert låntjenester av noe beløp og til noen deler av verden for (Personer, Bedrifter, Realtor og Corporate Bodies) med en fantastisk rente på 3%. For søknad og mer informasjon, send svar på følgende e-postadresse: {trustfunds804@outlook.com}

Unknown sa...

TRENGER DU ET LÅN?

Vi tilbyr for øyeblikket en flytende låneordning med rentesats på 2% med riktig gyldig identitetskort for verifisering.
Du kan sende din låneforespørsel etter hvilken mengde lån du trenger.
Vi tilbyr lån som spenner fra $ 5,000.00 USD Min. $ 50,000,000.00 USD Maks.
Vi langsiktig kreditt fra fem (5) til femti (50) år maksimalt.
Vi gir følgende type lån: Prosjektlån, Refinanslån, Business Investment Lån, Bil eller kjøretøy Lån, Studentlån, Gjeldskonsolidering, Boliglån, Personlige lån, Reise- og Ferielån, Jul og nyttårslån.
Vårt firma trenger også en person som kan være vår firmarepresentant i ditt land.
Kontakt vårt DIAMOND LOAN FIRM kontor via email: diamondloanfirm24@gmail.com
Hvis du er interessert i vårt økonomiske tilbud og ønsker å kjøpe et lån fra oss, ta kontakt med oss ​​og gi oss detaljene nedenfor, og det vil være nødvendig å starte lånebetingelsene og vilkårene tilsvarende.
Navn: ____________________________
Kjønn: _______________________________
Sivilstatus: _______________________
Kontakt adresse: ______________________
By / postnummer: ________________________
Land: ______________________________
Fødselsdato: ________________________
Beløp som er nødvendig som lån: ________________
Lånets varighet: ________________________
Månedlig inntekt / årlig inntekt: _________
Okkupasjon: ___________________________
Formål for lån: _____________________
Telefon: ________________________________
Faks: __________________________________
I anerkjennelse av disse detaljene vil bli sendt en godt beregnet vilkår og betingelser, inkludert avtalen.
Takk for din beskjed!
Med vennlig hilsen, herr Matt Philips
DIAMOND LOAN FIRM
E-post: diamondloanfirm24@gmail.com

Unknown sa...

LÅNETILBUD!!!

Vi er DIAMOND LOAN FIRM Vi tilbyr både lang og kortsiktig lånefinansiering. Vi tilbyr sikre og konfidensielle lån til en svært lav rente på 2% per år, Personlig lån, Gjeldskonsolideringslån, Venture Capital, Business Loan, Corporate Loans, Educational Loan, Home Loan og Lån av en eller annen grunn!

Vi er det pålitelige alternativet til bankfinansiering, og vår søknadsprosess er enkel og rett frem. Vårt lån varierer fra $ 5,000.00 til $ 25,000,000.00. (Tjuefem millioner dollar). Tilleggsinformasjon: Vi blir fort det private, diskrete og serviceorienterte utlånsvalget for generelle lån. Vi er selskapet som skal vende seg til når tradisjonelle utlånskilder mislykkes.

Hvis du er interessert, gjør ikke det
nøl med å kontakte oss med informasjon nedenfor via Email, diamondloanfirm24@gmail.com

Beste hilsner,
Mr. Matt Philips.
Head, Lån Application Department,
DIAMOND LOAN FIRM.
E-post: diamondloanfirm24@gmail.com

John Robert sa...

GOD DAG,

Pålitelig lånetilbud gjelder nå og får lån! Dette er en mulighet
for de i økonomiske problemer og de som vil ha økonomisk uro i
deres liv, gir vi kreditt til en svært rimelig 2% rente, gir vi
alle typer lån for å hjelpe nasjonen med økonomisk stress. Mange er
lidelse og trenger hjelp til å forbedre levestandarden, mange er ute
av arbeid og trenger økonomisk hjelp til å starte en bedrift, mange av de økonomiske
Bistand må tømme sine kontoer og gjeld. Dette er en klok beslutning
for deg nå. Vårt lånetilbud er garantert og betyr ingen sikkerhet i
spørsmål. Som lånesøker søker du et lån med detaljer om
Min kontakt nedenfor. Navn: John E-post: mrjohnrobertloanfirm@gmail.com
Whatsapp (+2349051288172)

Mr Arnoid Weman sa...

Trenger du et lån med svært lav rente på 2%? Vi gir ut boliglån, virksomheten lån noen form for lån Interessert, Kontakt oss via email: arnoidweman@gmail.com for mer informasjon

Harlen Triplett sa...

Det er folk, jeg er her for å erklære at jeg aldri vil glemme dagen da damen fortalte meg at "vi skal kreditere bankkontoen din med et lån på 950.000 for å utføre mine prosjekter." Det var en stor lettelse. Jeg følte meg som å gråte. Uansett omstendighetene deres, Kredittkreditt 2.000 / 10.000.000. Hvis interessert Email: jannyhamy@gmail.com Hva er App: +2349038470654 Takk, Harlen Triplett

alas group sa...

Do you need a Loan to finance your project or expand your business ?
We are investors that give out Loan at 1,9% Interest Rate ,if Interested Kindly send us your project plan Via Email to: alas_loanfirm@outlook.com Or WhatsApp- +1(859-594-2902)

carlos sa...

Dette er en åpen invitasjon for dere alle til å bli en del av den største organisasjonen i verden og nå toppen av karrieren. Når årets rekrutteringsprogrammer begynner og vår årlige høstfest er nesten for hånden. Stormesteren ga oss mandatet til alltid å nå mennesker som deg, så benytt anledningen og bli med i den store Illuminati-organisasjonen, bli med i vår globale enhet. Ta med de fattige, trengende og talentfulle til
Fremtredenen av berømmelse og rikdom. Få penger, berømmelse, krefter, sikkerhet, få.
anerkjent i din virksomhet, politiske karriere, stiger til det høyeste i hva du enn gjør
Beskyttet åndelig og fysisk! Alt dette vil du oppnå i
et glimt av øyne

Illuminati har ingen tilknytning til Satanisme, Luciferisme eller noen religion. Mens våre individuelle medlemmer har lov til å følge uansett hvilken guddom de velger, opererer vi utelukkende til fordel for og beskyttelse av den menneskelige arten.

Aksepterer du å være medlem av denne nye Illuminati verdensordenen?
Ring & WhatsApp +19735567426
📩 carlosmacdonald234@gmail.com

Alan Curtis sa...

Jeg vil dele med dere alle her om hvordan jeg får lånet mitt fra Herr Benjamin som hjalp meg med et lån på 400 000,00 euro for å forbedre virksomheten min. Det var lett og raskt når jeg søkte om lånet når ting ble grovt med virksomheten min. Benjamin gir meg lån uten forsinkelse. her er Mr Benjamin e-post / whatsapp-kontakt: +1 989-394-3740, lfdsloans@outlook.com.

Atlas Financial Service sa...


Ryan har vært en glede å jobbe med. Han er veldig profesjonell, lydhør og oppmerksom på lånebehovene dine. Jeg vil anbefale ham til alle som er på utkikk etter en pantelåner. {Atlasloan83@gmail.com / whatsapp +1 443 345-9339} fra Marie NSW

Elena Nino sa...

Kjære lånesøkere.

Har du noen økonomiske vanskeligheter? Vil du starte din egen virksomhet? Dette låneselskapet ble etablert menneskerettighetsorganisasjoner over hele verden med det eneste formål å hjelpe fattige og mennesker med økonomiske vanskeligheter i livet. Hvis du vil søke om et lån, kan du komme tilbake til oss med detaljene nedenfor e-post: elenanino0007@gmail.com

Navn:
Lånebeløp som kreves:
Lånens varighet:
Mobilnummer:

Takk og Gud velsigne
SELVTILLIT
Elena

Evenly Russell sa...

Jeg er bosatt i Evelyn Russell på 808 NE 19. St Oklahoma City, jeg er en singel
mor velsignet med 2 døtre. En stund nå har jeg søkt etter
en ekte lånegiver som kunne hjelpe meg med et lån da jeg ikke lenger har en
jobb, alt jeg fikk var hoodlums som fikk meg til å stole på dem og på slutten de
tok pengene mine uten å gi meg noe lån, håpet mitt gikk tapt, jeg ble forvirret
og frustrert, ble det vanskelig for familien min å mate med et godt måltid,
Jeg har aldri ønsket å ha noe å gjøre med noen utlånsselskaper på
internett igjen. Ikke før jeg møtte en Gud-sendt lånegiver som endret min
livet og familien min Gjennom hjelp av et stipendmedlem \"a
utlåner med frykt for Gud i ham Mr Larry John, han var mannen som Gud
sendt for å løfte familien min fra lidelse. Først trodde jeg at det ikke var det
kommer til å være mulig på grunn av min tidligere erfaring til jeg fikk lånet mitt
verdt $ 225,000.00 USD på mindre enn 24 timer. Så mitt råd til alle som er ute
det virkelig trenger et lån er å kontakte ham gjennom denne tjenestemannen
e-post: - (larryjohncapitalinvestment@gmail.com). Takk og Gud velsigne

Derek Douglas sa...

Hallo,

Trenger du et komfortabelt lån for din tilfredshet? Vi tilbyr et rimelig 3% rentelån for lokale og internasjonale låntakere. Vi er sertifiserte, pålitelige, pålitelige, effektive, raske og dynamiske og vi jobber sammen. vi gir et langsiktig lån fra 2 til 50 år på det meste.

Trenger du et direkte, enkelt og rimelig lån for å betale for gjeld, starte en bedrift eller av en eller annen grunn? Ta i så fall kontakt med låneforespørselen din.

Dette tilbudet er for seriøse mennesker.

Ta kontakt, hvis du er interessert, via: E-post: easyloanfirm2020@gmail.com

Vi er sertifisert,
pålitelig, pålitelig, effektiv, rask og dynamisk.

Med vennlig hilsen,
Derek Douglas
easyloanfirm2020@gmail.com3% Enkelt og rimelig lånetilbud

Derek Douglas sa...

Hallo,

Trenger du et komfortabelt lån for din tilfredshet? Vi tilbyr et rimelig 3% rentelån for lokale og internasjonale låntakere. Vi er sertifiserte, pålitelige, pålitelige, effektive, raske og dynamiske og vi jobber sammen. vi gir et langsiktig lån fra 2 til 50 år på det meste.

Trenger du et direkte, enkelt og rimelig lån for å betale for gjeld, starte en bedrift eller av en eller annen grunn? Ta i så fall kontakt med låneforespørselen din.

Dette tilbudet er for seriøse mennesker.

Ta kontakt, hvis du er interessert, via: E-post: easyloanfirm2020@gmail.com

Vi er sertifisert,
pålitelig, pålitelig, effektiv, rask og dynamisk.

Med vennlig hilsen,
Derek Douglas
easyloanfirm2020@gmail.com3% Enkelt og rimelig lånetilbud

Keren molina sa...

Hei, leter du etter en lovlig og pålitelig utlåner? Trenger du et lån? Trenger du presserende økonomisk hjelp? Trenger du et presserende lån for å betale tilbake gjelden din, eller trenger du et kapitallån for å forbedre virksomheten din? Og selskaper alle typer lån til en rente på 2% på klare og forståelige forhold. Vi vil levere ethvert beløp hvor som helst, hvis du er interessert i et lån fra vårt selskap, kan du kontakte oss for mer informasjon.

(WhatsApp): + 2347036746851

(E-post) globalfinanceloancompany1@gmail.com

takk

SUSAN BENSON sa...

Hei damer og herrer.
Jeg heter Susan Benson, jeg er utlånsgiver og også finansiell konsulent. Hvis du har behov for finansiell stabilitet, er jeg den rette personen til å kontakte, jeg låner ikke bare ut penger, jeg gir også økonomisk råd til noen. Min største prioritering er din økonomiske stabilitet, send meg beskjed, så er jeg til tjeneste 24 timer i døgnet.

Hvis du har et presserende behov for økonomisk forsterkning, jeg er den rette personen til å kontakte, gir jeg all slags lån, enten det er personlig lån, kommersielle lån eller du trenger et lån av andre årsaker, vil jeg råde deg til å kontakte firma via {E-post: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com eller Send meg direkte på WhatsApp via: +447903159998} & Motta svar på et øyeblikk.

Mitt firma er et omfattende finansserviceselskap som er opptatt av å hjelpe deg med å forbedre din langsiktige økonomiske suksess.

Funksjoner og fordeler;
✓ Du kan søke om lån når som helst og hvor som helst.
✓ Du kan låne fra 1 000 euro til 20 millioner euro
✓ Motta lånet ditt innen 24 timer.
✓ Betydelig rente på 3,0%
✓ Du får sjansen til å velge tilbakebetalt dato, enten ukentlig, månedlig eller årlig i en varighet på 1-30 år.
✓ Enkel online applikasjon.
✓ Personlig veiledning og kompetanse.
√ Finansiell rådgivning

Har du funnet det så vanskelig å få lån fra lokale banker eller andre finansinstitutter? Og du har vært bekymret for at du ikke kan få et lån? ikke bekymre deg mer, fordi selskapet mitt har hjulpet mange antall individer og organisasjoner som har vært i økonomiske vanskeligheter over hele verden. Når du søker hos oss, søker du hos et pålitelig selskap som bryr seg om finansieringsbehovene dine. Du blir tatt vare på gjennom hele prosessen.

For mer informasjon om vårt lånetilbud, vennligst send oss ​​din låneforespørsel via:
E-post: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com
WhatsApp: +447903159998

Når det gjelder finansiering, er vi det beste alternativet akkurat nå. Ikke gjør en feil ved å ignorere oss. Kontakt oss nå for å komme i gang.

elodie yannick sa...

Hei alle sammen der ute, jeg håper dere har det bra ??? Navnene mine er fru Elodie Yannick, jeg kommer fra Belgia Liège, for noen uker siden ble jeg sugd inn i en dårlig økonomisk situasjon, og jeg trengte et presserende lån for å betale regningene mine og komme meg på beina igjen økonomisk på grunn av min nåværende økonomiske situasjon. nektet å gi meg et lån, så jeg satt igjen med noe annet alternativ enn å lete etter et usikret lån på nettet, i løpet av forskningen var jeg et offer for svindel, og jeg mistet nesten 1,250 € og jeg hadde mer problemer og jeg nesten ga opp håpet om å få et lån til jeg fant et online innlegg innlegget var et delt vitnesbyrd fra fru Melissa Nicholas fra Kansas States som vitner om hvordan hun fikk $ 350,000.00 fra Kathy Finance Inc. etter å ha lest innlegget bestemte jeg meg for å kontakte Kathy Finance Inc. via e-post: (kathyrichardfinance@hotmail.com) kontakt delt i innlegget, min usikrede lånebegjæring på € 120,000.00 ble godkjent innen 48 timer etter forespørsel og lånets rente er 2%. Lånet mitt ble betalt til min bankkonto uten noen unnlatelse .

Jeg vil uttrykke min dype takknemlighet og også råde lånesøkerne der ute om å være veldig årvåken fordi det er mange svindlere der ute med det eneste formål å bedraget de uskyldige lånesøkere, så dere må være forsiktige og årvåken .. for de som trenger et lån. Jeg anbefaler Kathy Finance Inc. Du kan kontakte selskapet på e-post: (kathyrichardfinance@hotmail.com)

Takk for at du leste mitt vitnesbyrd, jeg ønsker deg lykke til.

Din,
Elodie Yannick.

elodie yannick sa...

Hei alle sammen der ute, jeg håper dere har det bra ??? Navnene mine er fru Elodie Yannick, jeg kommer fra Belgia Liège, for noen uker siden ble jeg sugd inn i en dårlig økonomisk situasjon, og jeg trengte et presserende lån for å betale regningene mine og komme meg på beina igjen økonomisk på grunn av min nåværende økonomiske situasjon. nektet å gi meg et lån, så jeg satt igjen med noe annet alternativ enn å lete etter et usikret lån på nettet, i løpet av forskningen var jeg et offer for svindel, og jeg mistet nesten 1,250 € og jeg hadde mer problemer og jeg nesten ga opp håpet om å få et lån til jeg fant et online innlegg innlegget var et delt vitnesbyrd fra fru Melissa Nicholas fra Kansas States som vitner om hvordan hun fikk $ 350,000.00 fra Kathy Finance Inc. etter å ha lest innlegget bestemte jeg meg for å kontakte Kathy Finance Inc. via e-post: (kathyrichardfinance@hotmail.com) kontakt delt i innlegget, min usikrede lånebegjæring på € 120,000.00 ble godkjent innen 48 timer etter forespørsel og lånets rente er 2%. Lånet mitt ble betalt til min bankkonto uten noen unnlatelse .

Jeg vil uttrykke min dype takknemlighet og også råde lånesøkerne der ute om å være veldig årvåken fordi det er mange svindlere der ute med det eneste formål å bedraget de uskyldige lånesøkere, så dere må være forsiktige og årvåken .. for de som trenger et lån. Jeg anbefaler Kathy Finance Inc. Du kan kontakte selskapet på e-post: (kathyrichardfinance@hotmail.com)

Takk for at du leste mitt vitnesbyrd, jeg ønsker deg lykke til.

Din,
Elodie Yannick.

elodie yannick sa...

Hei alle sammen der ute, jeg håper dere har det bra ??? Navnene mine er fru Elodie Yannick, jeg kommer fra Belgia Liège, for noen uker siden ble jeg sugd inn i en dårlig økonomisk situasjon, og jeg trengte et presserende lån for å betale regningene mine og komme meg på beina igjen økonomisk på grunn av min nåværende økonomiske situasjon. nektet å gi meg et lån, så jeg satt igjen med noe annet alternativ enn å lete etter et usikret lån på nettet, i løpet av forskningen var jeg et offer for svindel, og jeg mistet nesten 1,250 € og jeg hadde mer problemer og jeg nesten ga opp håpet om å få et lån til jeg fant et online innlegg innlegget var et delt vitnesbyrd fra fru Melissa Nicholas fra Kansas States som vitner om hvordan hun fikk $ 350,000.00 fra Kathy Finance Inc. etter å ha lest innlegget bestemte jeg meg for å kontakte Kathy Finance Inc. via e-post: (kathyrichardfinance@hotmail.com) kontakt delt i innlegget, min usikrede lånebegjæring på € 120,000.00 ble godkjent innen 48 timer etter forespørsel og lånets rente er 2%. Lånet mitt ble betalt til min bankkonto uten noen unnlatelse .

Jeg vil uttrykke min dype takknemlighet og også råde lånesøkerne der ute om å være veldig årvåken fordi det er mange svindlere der ute med det eneste formål å bedraget de uskyldige lånesøkere, så dere må være forsiktige og årvåken .. for de som trenger et lån. Jeg anbefaler Kathy Finance Inc. Du kan kontakte selskapet på e-post: (kathyrichardfinance@hotmail.com)

Takk for at du leste mitt vitnesbyrd, jeg ønsker deg lykke til.

Din,
Elodie Yannick.

elodie yannick sa...

Hei alle sammen der ute, jeg håper dere har det bra ??? Navnene mine er fru Elodie Yannick, jeg kommer fra Belgia Liège, for noen uker siden ble jeg sugd inn i en dårlig økonomisk situasjon, og jeg trengte et presserende lån for å betale regningene mine og komme meg på beina igjen økonomisk på grunn av min nåværende økonomiske situasjon. nektet å gi meg et lån, så jeg satt igjen med noe annet alternativ enn å lete etter et usikret lån på nettet, i løpet av forskningen var jeg et offer for svindel, og jeg mistet nesten 1,250 € og jeg hadde mer problemer og jeg nesten ga opp håpet om å få et lån til jeg fant et online innlegg innlegget var et delt vitnesbyrd fra fru Melissa Nicholas fra Kansas States som vitner om hvordan hun fikk $ 350,000.00 fra Kathy Finance Inc. etter å ha lest innlegget bestemte jeg meg for å kontakte Kathy Finance Inc. via e-post: (kathyrichardfinance@hotmail.com) kontakt delt i innlegget, min usikrede lånebegjæring på € 120,000.00 ble godkjent innen 48 timer etter forespørsel og lånets rente er 2%. Lånet mitt ble betalt til min bankkonto uten noen unnlatelse .

Jeg vil uttrykke min dype takknemlighet og også råde lånesøkerne der ute om å være veldig årvåken fordi det er mange svindlere der ute med det eneste formål å bedraget de uskyldige lånesøkere, så dere må være forsiktige og årvåken .. for de som trenger et lån. Jeg anbefaler Kathy Finance Inc. Du kan kontakte selskapet på e-post: (kathyrichardfinance@hotmail.com)

Takk for at du leste mitt vitnesbyrd, jeg ønsker deg lykke til.

Din,
Elodie Yannick.

carlos oscar sa...

Er du interessert i handel med binære opsjoner, invester med en pålitelig kontoadministrator og få en bedre avkastning på 72 timer, er det mulig for deg å få opp til 32 500 dollar eller mer på 7 dager med et (GENUINE AND LICENSED COMPANY), jeg kan hjelpe deg med å administrere kontoen din med minimum $ 300 forsikre deg om at du får $ 4500 i løpet av en uke (7 dager)

Invester 500 dollar og tjen $ 3500,00 ukentlig
Invester 1000 dollar og tjen 7000,00 dollar ukentlig
Invester $ 2000 og tjen $ 14.000,00 ukentlig
Invester $ 3000 og tjen $ 21.000,00 ukentlig
Invester 4000 dollar og tjen 2800,00 dollar ukentlig
Invester $ 5000 og tjen $ 35.000,00 ukentlig

Alt i ukens overskudd er 100% garantert. (Utbetaling er sikret) hvis interessert velger du en passende plan for deg selv og e-post: tradewitcarlos2156@gmail.com eller whatsapp +15022064419 slik at vi kan komme i gang med deg

REMY.CREDIT sa...


LAN Jeg har lige modtaget mit lån på $ 20.000,00 fra REMY.CREDIT Send dem via e-mail nu til dit lån (remy.credit111@gmil.com) Hej, jeg får mit lån på $ 20.000 fra REMY FINK COMPANY EMIAL: (remy.credit111@gmail.com) Har du brug for et presserende lån inden for 24 timer? Mit navn er Mary fra De Forenede Stater: {remy.credit111@gmail. com} E-mail ham nu for et hurtigt lån E-mail: remy.credit111@gmail.com Gud velsigne dig, Mr. REMY FINK

Frank Garry sa...

Er du lei av å søke lån og pantelån, har du blitt avvist konstant av bankene dine og andre finansinstitusjoner. Vi tilbyr alle slags lån til enkeltpersoner og foretaksorganer til lav rente. Hvis du er interessert i å ta et lån, kan du gjerne kontakte oss i dag. Vi lover å tilby deg de beste tjenestene noensinne. Bare prøv oss, for en rettssak vil overbevise deg. Hva er dine økonomiske behov?
Trenger du et forretningslån?
Trenger du et personlig lån?
Vil du kjøpe bil?
Vil du refinansiere?
Trenger du et pantelån?
Trenger du en enorm kapital for å starte forretningsforslaget eller utvidelsen?
Har du mistet håpet og tror at det ikke er noen vei ut, og dine økonomiske byrder fortsatt vedvarer?

Kontakt oss.
(swiftpaydayloan@gmail.com)

Frank Garry sa...

Er du lei av å søke lån og pantelån, har du blitt avvist konstant av bankene dine og andre finansinstitusjoner. Vi tilbyr alle slags lån til enkeltpersoner og foretaksorganer til lav rente. Hvis du er interessert i å ta et lån, kan du gjerne kontakte oss i dag. Vi lover å tilby deg de beste tjenestene noensinne. Bare prøv oss, for en rettssak vil overbevise deg. Hva er dine økonomiske behov?
Trenger du et forretningslån?
Trenger du et personlig lån?
Vil du kjøpe bil?
Vil du refinansiere?
Trenger du et pantelån?
Trenger du en enorm kapital for å starte forretningsforslaget eller utvidelsen?
Har du mistet håpet og tror at det ikke er noen vei ut, og dine økonomiske byrder fortsatt vedvarer?

Kontakt oss.
(swiftpaydayloan@gmail.com)

Frank Garry sa...

Er du lei av å søke lån og pantelån, har du blitt avvist konstant av bankene dine og andre finansinstitusjoner. Vi tilbyr alle slags lån til enkeltpersoner og foretaksorganer til lav rente. Hvis du er interessert i å ta et lån, kan du gjerne kontakte oss i dag. Vi lover å tilby deg de beste tjenestene noensinne. Bare prøv oss, for en rettssak vil overbevise deg. Hva er dine økonomiske behov?
Trenger du et forretningslån?
Trenger du et personlig lån?
Vil du kjøpe bil?
Vil du refinansiere?
Trenger du et pantelån?
Trenger du en enorm kapital for å starte forretningsforslaget eller utvidelsen?
Har du mistet håpet og tror at det ikke er noen vei ut, og dine økonomiske byrder fortsatt vedvarer?

Kontakt oss.
(swiftpaydayloan@gmail.com)

Frank Garry sa...

Er du lei av å søke lån og pantelån, har du blitt avvist konstant av bankene og andre finansinstitusjoner. Vi tilbyr alle slags lån til enkeltpersoner og foretaksorganer til lav rente. Hvis du er interessert i å ta et lån, kan du gjerne kontakte oss i dag. Vi lover å tilby deg de beste tjenestene noensinne. Bare prøv oss, for en rettssak vil overbevise deg. Hva er dine økonomiske behov?
Trenger du et forretningslån?
Trenger du et personlig lån?
Vil du kjøpe bil?
Vil du refinansiere?
Trenger du et pantelån?
Trenger du en enorm kapital for å starte forretningsforslaget eller utvidelsen?
Har du mistet håpet og tror at det ikke er noen vei ut, og dine økonomiske byrder fortsatt vedvarer?

Kontakt oss.
(Swiftpaydayloan@gmail.com)

Frank Garry sa...

Er du lei av å søke lån og pantelån, har du blitt avvist konstant av bankene og andre finansinstitusjoner. Vi tilbyr alle slags lån til enkeltpersoner og foretaksorganer til lav rente. Hvis du er interessert i å ta et lån, kan du gjerne kontakte oss i dag. Vi lover å tilby deg de beste tjenestene noensinne. Bare prøv oss, for en rettssak vil overbevise deg. Hva er dine økonomiske behov?
Trenger du et forretningslån?
Trenger du et personlig lån?
Vil du kjøpe bil?
Vil du refinansiere?
Trenger du et pantelån?
Trenger du en enorm kapital for å starte forretningsforslaget eller utvidelsen?
Har du mistet håpet og tror at det ikke er noen vei ut, og dine økonomiske byrder fortsatt vedvarer?

Kontakt oss.
(Swiftpaydayloan@gmail.com)

Frank Garry sa...

Er du lei av å søke lån og pantelån, har du blitt avvist konstant av bankene og andre finansinstitusjoner. Vi tilbyr alle slags lån til enkeltpersoner og foretaksorganer til lav rente. Hvis du er interessert i å ta et lån, kan du gjerne kontakte oss i dag. Vi lover å tilby deg de beste tjenestene noensinne. Bare prøv oss, for en rettssak vil overbevise deg. Hva er dine økonomiske behov?
Trenger du et forretningslån?
Trenger du et personlig lån?
Vil du kjøpe bil?
Vil du refinansiere?
Trenger du et pantelån?
Trenger du en enorm kapital for å starte forretningsforslaget eller utvidelsen?
Har du mistet håpet og tror at det ikke er noen vei ut, og dine økonomiske byrder fortsatt vedvarer?

Kontakt oss.
(Swiftpaydayloan@gmail.com)

Mary anne sa...

trenger du et lån ?? Jeg har nettopp mottatt 20000EURO-lånet mitt fra REMY.CREDIT Send dem på e-post nå for lånet ditt (remy.credit111@gmil.com) Hei, jeg heter Mary Anne fra Norge. Jeg mottar et lån på 20000 euro kalt REMY FINK COMPANY de er best og de tilbyr lån med et lavt intervall på 2%, og jeg mottar 20000 euro fra dem på 24 timer uten stress eller forsinkelse. EMIAL: (remy.credit111@gmail.com) for lånet ditt, og jeg lover deg at de har et lån til deg og de kan avslutte alle problemene dine i orden: Send ham e-post nå for et raskt lån. E-post: remy.credit111@gmail.com Gud velsigne deg, Mr. REMY FINK

durk sa...

Hallo,
Du trenger finansiering for hjemmet ditt, for bedriften din, for å kjøpe en bil, for å kjøpe motorsykkel, for å etablere dine egne virksomheter, for dine personlige behov; Kontakt meg med € 5.000 til € 950.000 med en nominell rente på 2%. E-post: durkdupert55@outlook.fr
Takk skal du ha

Unknown sa...

Alle der ute som ønsker lån, kan du lese dette
Jeg er Marie Oskar, jeg er alenemor, jeg vil vitne om en ekte utlåner som hjalp meg med et lån for å starte opp virksomheten etter denne koronaviruspandemien, hun fru Sophia Anthony. Hun er pålitelig, alle der ute i lånebehov bør kontakte henne via aviocredits70 @ gmail. com eller Whatsapp via: +1 (202) 519-6834
Hilsen
Marie Oskar

Unknown sa...

Hei Mr / Mrs
Vennligst elsk og del denne triste nyheten med meg hvis du har et Mitt hjerte av Gud. Unnskyld meg for denne måten å kontakte deg på. Mitt navn er Chantal Guillard Født i Portugal. Jeg deler denne informasjonen på denne måten fordi jeg vil donere pengene mine på 800.000 euro til en person som vokser i GUD. Jeg lider av terminal hjernekreft, legen min har nettopp informert meg om at dagene mine er talt på grunn av at helsetilstanden min forverres hver dag. Jeg kan ikke leve lenge på denne jorden. Jeg har hatt denne sykdommen i over 4 år. Jeg har allerede mistet foreldrene mine og også mannen min i en trafikkulykke, og jeg har ingen barn i livet mitt. Jeg vil donere et beløp på 800.000 euro som jeg har i banken på kontoen min, og jeg vil ikke la være i banken. Jeg leter etter noen med ærlighet og hjerte som gir ham gaven av pengene mine, slik at han får god bruk av denne summen. Så hvis noen er interessert i å motta en donasjon på 800.000 euro, kan de kontakte meg på e-post for å få mer grunn til donasjonen min. Her er e-postadressen min: guillardch1@gmail.com

Kontakt meg snart fordi dagene mine er nummererte.

Unknown sa...

Hei Mr / Mrs
Vennligst elsk og del denne triste nyheten med meg hvis du har et Mitt hjerte av Gud. Unnskyld meg for denne måten å kontakte deg på. Mitt navn er Chantal Guillard Født i Portugal. Jeg deler denne informasjonen på denne måten fordi jeg vil donere pengene mine på 800.000 euro til en person som vokser i GUD. Jeg lider av terminal hjernekreft, legen min har nettopp informert meg om at dagene mine er talt på grunn av at helsetilstanden min forverres hver dag. Jeg kan ikke leve lenge på denne jorden. Jeg har hatt denne sykdommen i over 4 år. Jeg har allerede mistet foreldrene mine og også mannen min i en trafikkulykke, og jeg har ingen barn i livet mitt. Jeg vil donere et beløp på 800.000 euro som jeg har i banken på kontoen min, og jeg vil ikke la være i banken. Jeg leter etter noen med ærlighet og hjerte som gir ham gaven av pengene mine, slik at han får god bruk av denne summen. Så hvis noen er interessert i å motta en donasjon på 800.000 euro, kan de kontakte meg på e-post for å få mer grunn til donasjonen min. Her er e-postadressen min: guillardch1@gmail.com

Kontakt meg snart fordi dagene mine er nummererte.

Marrow sa...

Hej
Ako imate bilo kakvih bolesti povezanih sa seksom, kontaktirajte babasalamiherbs@gmail.com za savršeno rješenje za HIV. / AIDS, HERPES, NIZAK LIBIDO, NISKA SPERMA, MLAKAVI I JOŠ MNOGO. pomogao mi je s rješenjem koje sam uzeo i koje mi je pomoglo da izliječim rak pluća za 2 tjedna. Ne zahtijevaju sve kemijski lijekovi. Živo sam svjedočanstvo, vaše bi ozdravljenje moglo biti biljno. Zašto ne pružiti priliku ljekovitom bilju baba salame i vidjeti se izliječenim i pročišćenim. Za daljnju pomoć obratite mu se e-poštom. Babasalamiherbs@gmail.com

World Wide Loan Firm sa...

ÆGTE BANKGARANTI (BG) OG STANDBY KREDITBREV (SBLC) TIL KØB / LEJNING
TIL DE BEDSTE PRISER TILGÆNGELIGE

Jeg er direkte til en udbyder, der for nylig har udstedt bankinstrumenter til et par af mine kunder, udbyderen er 100% checkbar, du kan gøre din due diligence på dem. Jeg kender personligt udbyderen.


Vi tilbyder certificerede og verificerbare bankinstrumenter via Swift Transmission fra en ægte leverandør
af optagelse af tidsbundne transaktioner.

TIL LEJNING AF BG / SBLC
MINIMUM ANSIGTSVÆRDI FOR BG / SBLC = EUR / USD 1 mio
LEJNINGSGIFT = 4% + 2%

TIL KØB AF FRISK CUT BG / SBLC
PRIS = 32% + 2%
MINIMUM ANSIGTSVÆRDI FOR BG / SBLC = EUR / USD 1 mio

Vores BG / SBLC-finansiering kan hjælpe dig med at få dit projekt finansieret, lånefinansiering ved at give dig årligt. RWA klar til at lukke leasing med enhver interesseret kunde om få bankdage

Navn: Scott james

E-mail: inquiry.worldwideloanfirm0@gmail.com

exam upgrade sa...


Er du forretningsmann eller kvinne? Trenger du penger for å starte din egen virksomhet? Trenger du et lån for å betale gjelden eller betale kontoen din eller starte en fin virksomhet? Trenger du penger til prosjektet ditt? Vi tilbyr sikrede lån for ethvert beløp og hvor som helst i verden (enkeltpersoner, selskaper, eiendom og juridiske personer) til vår pris på 2% utmerket. Som svar på forespørselen din og sende deg mer informasjon om følgende e-postadresse: (lawsonsmithloan24@gmail.com)

EMAIL: Lawsonsmithloan24@gmail.com

Max Bent sa...

Trenger du et presserende lån for å tømme gjelden din, eller trenger du et aksjelån for å forbedre virksomheten din? Har du blitt avvist av banker og andre finansbyråer? Trenger du en lånekonsolidering eller et pantelån? Søk ikke mer ettersom vi er her for å gjøre alle dine økonomiske problemer til en fortid. Kontakt oss via e-post:

oceanfmortgages@gmail.com
oceanfmortgages@gmail.com

Dette er Ocean Finance Mortgages. Vi tilbyr lån til de som er interessert i en rimelig rente på 2%. Området varierer fra 5.000,00 Euro til maksimalt 100.000.000,00 Euro.

noveltydmvexperts sa...

We are a PASSPORT Express Service , DRIVING LICENSE, ID CARD, VISA, BIRTH Certificates, Erasing Criminal Record,
We are a team of professionals with many years of experience in producing passports
And other identity documents, best producers as false documents. With
More than 10 million documents circulating around the world.
We only offer originals of great qualities of passports, licensed
Drivers, Identity Cards, Stamps, Birth Certificates, False International Diplomas
And other products for a number of countries including: USA, Australia, Belgium, Brazil, Norway
Canada, Italy, Finland, France, Germany, Israel, Mexico, Netherlands, South Africa, Spain, United Kingdom. For further information and to place an order, simply .
fake bank statements , Fake Bank Statement ,fake bank account ,fake bank account balance , how to get a bank statement wells fargo, what is a bank statement , account summary , income summary account

how to get dual citizenship mexico , fake id , how to get a fake id from the dmv
Texas real id , fake ids , how to get a NY state id , how to pass driving test
idaho drivers license test , idaho drivers license practice test
Report lost drivers license , class b license , class b drivers license
class c license , how to get a class c license , how much does it cost to get a cdl license , how to get a cdl license without going to school , truck driving school cost , how much is truck driving school. ,how much does truck driving school cost
Wickr Me : octapustickets
EMAIL: pompanopapers1@protonmail.com
Whatsapp: +1(408) 872-5899
TELEGRAM : @OCTAPUSTICKETS
Visit: https://noveltydmvexperts.com/

https://noveltydmvexperts.com/how-to-get-a-bank-statement-online-fake-bank-statements-online-bank-statement-uk-fake-bank-balance/

https://noveltydmvexperts.com/passport-for-sale/

https://noveltydmvexperts.com/how-long-does-it-take-to-become-a-canadian-citizen/

https://noveltydmvexperts.com/how-to-get-a-fake-drivers-license-that-works/

https://noveltydmvexperts.com/canadian-visa-online/

morphy williams sa...

Haster lånetilbud.
Hei, vi gir alle slags lån som studielån, gjeldslån, forretningslån, personlig lån og andre. Leter du etter et raskt og enkelt lån eller svindel tidligere? I så fall er du på rett sted hvor du med suksess kan søke om lånet uten ytterligere forsinkelse. Merk: Alle lånesøkere bør kontakte oss via e-post for mer informasjon: (mohammedsalmanloanfirm999@gmail.com)

Mary anne sa...

Trenger du et lån ? Send e-post til remy.credit111@gmail.com

Send e-post til {remy.credit111@gmail.com}

Hei, hvordan går det med deg idag?? Trenger du et presserende lån nå innen de neste 6 timene nå uten stress eller forsinkelse REMY.CREDIT er her for å løse alle problemene dine i dag gir vi ut lån til 2% rente send oss en e-post nå for dine presserende lån

Send oss en e-post {remy.credit111@gmail.com}

Send e-post til remy.credit111@gmail.com

Send e-post til remy.credit111@gmail.com

Send e-post til remy.credit111@gmail.com

Send e-post til remy.credit111@gmail.com

Send e-post til remy.credit111@gmail.comTrenger du et lån ? Send e-post til remy.credit111@gmail.com

Send e-post til {remy.credit111@gmail.com}

Hei, hvordan går det med deg idag?? Trenger du et presserende lån nå innen de neste 6 timene nå uten stress eller forsinkelse REMY.CREDIT er her for å løse alle problemene dine i dag gir vi ut lån til 2% rente send oss en e-post nå for dine presserende lån

Send oss en e-post {remy.credit111@gmail.com}

Send e-post til remy.credit111@gmail.com

Send e-post til remy.credit111@gmail.com

Send e-post til remy.credit111@gmail.com

Send e-post til remy.credit111@gmail.com

Send e-post til remy.credit111@gmail.com

Unknown sa...

Haster lånetilbud.
Hei alle sammen, jeg vil rette en stor takk til JAMES KELVINE, som lånte meg et lån til medisinsk behandling av mitt syke barn. Jeg er så glad for JAMES KELVINE ,, kontakte ham på e-post hvis du trenger et presserende lån til forretningslån eller personlig lån, (jameskelvine28@gmail.com)

Unknown sa...


Have you been defrauded by deceptive Bitcoin traders? Or are you seeking to recover funds you lost on telegram accounts to take over hackers/rippers?. I personally will recommend no one other than albertgonzalezwizard (@) gmail com This is the least I could do for them after they saved my life by helping me recover up to 3.966BTC in less than two weeks from an online ripper lately. I got referred to them via my colleague at work , they also helped his spouse recover tokens and coins lost to scams .I'm glad I got in contact with this specialist because I would have most likely fallen victim to another online fraudster all in the name of them trying to help me. I owe this people a lot because it is so hard to see legit help online. Are you having similar issues with your BTC Wallet,Don't get scammed by these online fraudsters, contact albertgonzalezwizard (@) gmail com they are the most efficient and most trusted recovery expert on here Whatsapp +31684181827 or Telegram: +31687920980

Christine Hibbert Cunningham sa...

Trenger du økonomisk hjelp? Personlige lån; Business lån; boliglån; Bedriftslån? Landbruksfinansiering og prosjektfinansiering? Vi gir lån til 2% rente! Kontakt: challotloan@gmail.com

Claude sa...

Lånet gis for å finansiere forbruksbehov i anledning høytider og andre vesentlige sosiale begivenheter på slutten av året: familie- og fellesskapsfeiringer, fritidsreiser, utstyr, nyttårsgaver osv.).
E-post: renaudclaude185@gmail.com

Claude sa...

Du ser etter et lån for enten å heve €1000, €1500, €2000 til alle som trenger et skammelig lån.
E-post: renaudclaude185@gmail.com

RENAUD CLAUDE sa...

Bonjour,
E-mail : renaudclaude185@gmail.com
C'est avec un cœur remplis d'émotions forte que je viens témoigner d'un prêt qui m'a redonner l'envie de vivre.
Je ne croyais plus au prêt d'argent car toutes les banques rejetaient mon dossier; en effet j'étais fiché par ma banque.
J'ai obtenu mon prêt de 12 000 € avec un taux de 2% qui me permet de bien vivre actuellement et je paye régulièrement mes mensualités. je précise qu'il offre des conditions à vous faciliter la vie.

Pouyan Broukhim sa...

God dag ! her er en rask melding til alle våre verdsatte kunder som ber om et lån, vi er for tiden på en låneordning med en rimelig lånerente på 3%. kontakt kontoret nå: infocalhardcapital@gmail.com

Legg inn en kommentar